Ngày 5: Nâng Đỡ Cộng Sự Viên

 

Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Kitô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. (2Cr 1: 3-4)

 

Thiên Chúa hứa nâng đỡ chúng ta khi lâm cảnh thử thách gian truân, và Ngài cũng yêu cầu chúng ta san sẻ và an ủi người khác như vậy. Chúng ta nâng vực người khác bằng chính sức mạnh chúng ta nhận được từ Thiên Chúa. Người lãnh đạo có thể dùng những tặng vật sau đây để nâng đỡ cộng sự viên của mình:

1.     Trách nhiệm: Giúp họ sống trung tín với Thiên Chúa và phó thác vào bàn tay quan phòng của Ngài.

2.     Khẳng định: Dùng lời lẽ tích cực để nâng đỡ tinh thần và khuyến khích họ.

3.     Định giá: Nhận định tiến trình tu sửa hay thăng tiến của họ, và giúp ý kiến cách khách quan để họ kiện toàn bản thân.

4.     Cố vấn: Dùng lời lẽ khôn ngoan để sửa sai hoặc giúp định hướng trong tiến trình thăng tiến.

5.     Khuyến cáo: Thẳng thắn sửa sai hoặc cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

6.     Đón nhận: Ban phát tình thương không điều kiện và cả những tài nguyên cần thiết để đương sự có thể đạt mục tiêu.

7.     Ứng dụng: Giúp họ tìm đất dụng võ và thực hành những điều đã học hỏi được.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà