Ngày 8: Một Nhà Lãnh Đạo Chân Chính

 

Sa-mu-en lớn lên. Đức Chúa ở với ông và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu. Toàn thể Israel, từ Đan tới Bơ-e Se-va, biết rằng ông Sa-mu-en được Đức Chúa tín nhiệm cho làm ngôn sứ của Người. (1Sm 3: 19-20)

 

Chúng ta có thể tưởng tượng hay hình dung ra Sa-mu-en đã chiếm hữu được niềm tin của người khác tới mức độ nào không? Khi ông nói, mọi người lắng nghe. Đó là tất cả những gì cần thiết nhất cho một người trong cương vị lãnh đạo của mình.

 

Sự thành công của Sa-mu-en khởi sự khi ông còn là một thiếu niên dưới sự hướng dẫn của Ê-li. Thiên Chúa nói với ông trong đêm, và rồi ông nói cho Ê-li những điều Thiên Chúa phán dạy. Dĩ nhiên nói với người hướng dẫn mình điều Thiên Chúa phán dạy là một điều không phải dễ dàng, nhưng Sa-mu-en đã nói với tất cả sự chân thành và lòng yêu mến. Sự kỳ ngộ này đã trở thành một cung cách trong cuộc đời lãnh đạo của Sa-mu-en.

 

Thực vậy, Dân Israel không ngừng tìm kiếm Sa-mu-en để nghe ông định hướng cho tương lai của họ. Họ nhờ ông giúp đỡ để tìm lại Hòm Bia Giao Ước. Họ hỏi ông về chiến lược chống quân Phi-li-tinh. Và họ xin ông thiết lập một nền quân chủ cho họ…

 

Ảnh hưởng của vị ngôn sứ không ngừng phát triển và lan rộng. Khi vua Sa-un thất bại trong cương vị một nhà lãnh đạo. Sa-mu-en đã phế ông khỏi ngai vàng. Phế đế một cách hợp pháp! Quả thực Sa-mu-en đã trở nên một ngôn sứ độc tôn: Ông công bố sứ điệp của Thiên Chúa, ông khẳng định, ông sửa sai, ông nhắc nhở, và ông dạy bảo mọi người. Ông đã nói với họ bằng tất cả sự chân thực và lòng thương yêu.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà