Ngày 10: Khôn Ngoan và Hiểu Biết

 

Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa,

chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con.

Hãy nhận biết Người trong mọi đường đi nước bước,

Người sẽ san bằng đường nẻo con đi.

(Cn 3: 5-6)

 

Chương 2 và 3, sách Cách Ngôn, bố trí một tư thế rõ ràng cho một người lãnh đạo tinh thần nói chung và người lãnh đạo làm các công tác mục vụ nói riêng. Chúng ta mưu tìm sự khôn ngoan và hiểu biết, và như vậy, chúng ta không thể không nương tựa vào Thiên Chúa, Đấng là nguồn của mọi sự khôn ngoan và trí hiểu:

1.           Lớn: Người lãnh đạo thấu hiểu rằng dự kiến của Thiên Chúa luôn luôn lớn lao hơn của họ.

2.           Tha nhân: Họ luôn luôn lôi kéo mọi người vào hàng ngũ của mình trước mặt Chúa.

3.           Liên lỉ: Họ không bao giờ bằng lòng hay thoả mãn với ngày hôm nay.

4.           Cơ bản: Họ muốn nhìn thấy kết quả và hoa trái.

5.           Phát triển: Họ muốn không ngừng canh tân.

6.           Không định kiến: Họ không đóng khung Thiên Chúa trong một phạm trù nhất định.

7.           Chiến thắng: Họ muốn thấy Vương Quốc vủa Thiên Chúa hiển trị trên trái đất.

8.           Trực giác: Họ cảm nhận được điều gì có thể thực hiện.

9.           Tôi tớ: Họ muốn phục vụ và mang giá trị lại cho tha nhân.

10.      Nhanh nhẹn: Họ định giá mau lẹ và nhìn ra những câu trả lời khả thi.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà