Chân Thành Ghi Ơn

 

·         Đức Ông Jim Gelh, Quản Xứ St. Joseph the Worker – TGP Los Angeles, và Cha Augustinô Nguyễn Nhật Huy, Đại Diện Liên Lạc CĐCGVN/TGP/LA đã khuyến khích, tiến dẫn, đồng thời tạo mọi cơ hội thuận lợi để tôi áp dụng phương pháp Quản Trị Mục Vụ này trong Cộng Đồng, Giáo Xứ, và Cộng Đoàn nơi tôi đang sinh hoạt.

·         Đức Cha Gerald Wilkerson và Phó Tế Bob Miller, Giáo Khu San Fernando, TGP Los Angeles, đã động viên tinh thần và tạo cơ hội cho tôi trình bày và phổ biến Quản Trị Mục Vụ trong tiểu ban Truyền Giáo và Tái Truyền Giáo (Evangelization and Re-Evangelization Committee - Tổng Công Nghị (Synod) - TGP/ LA) năm 2002, Hội Đồng Mục Vụ Giáo Khu San Fernando năm 2004, và 29 Giáo Xứ thuộc Giáo Khu San Fernando trong hai năm 2004 và 2005.

·         Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận  Đàlạt, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, và Anh Lại Kim Toàn, phụ trách trang website Simonhoadalat.com, đã khuyến khích tôi hệ thống hoá và đơn giản hoá Quản Trị Mục Vụ để tiện việc phổ biến cho giáo dân tại Việt Nam. 

·         Trang Nhà Simonhoadalat.com đã giúp phổ biến phương pháp Quản Trị Mục Vụ này.

 

JB. Đào Ngọc Điệp

 


Mục Lục