ĐỨC GIÊSU Ở GIỮA CHÚNG TA

Giuse Nguyn Cao Lut OP chuyn dch

1. Thánh Th, bí tích ca thân phn con người

Trước hết cn đt câu hi: Điu gì xy ra khi chúng ta c hành nghi thc Thánh Th. Câu tr li tht đơn gin, đó là ba tic ca Chúa, đánh du khi đim vic Người chu kh nn và cuc kh nn y đang tr thành mt thc ti gia chúng ta và vì chúng ta. Đ hiu ý tưởng y, cn suy nghĩ v hai đim: bn cht ca ba tic đó là gì? Đâu là ý nghĩa ca s hin-ti-hoá gia chúng ta và vì chúng ta?

Chúa Giêsu đã làm gì khi Người cùng vi các môn đ c hành ba tic thánh? Phương thc trình bày đy đ nht giúp hiu được s sung mãn và s xúc tích vô lường v mt biến c như thế còn có th nói vi chúng ta rng: gi phút long trng này là gi phút Chúa Giêsu chp nhn cái chết, gi phó thác hoàn toàn nơi Chúa Cha đ tr thành giá chuc thế gian; đó cũng là gi phút – dưới hình thc mt ba ăn, Người ban mình cho các môn đ bng chính vic chp nhn cái chết – mt vic chng t s tín thác hoàn toàn ca Người vào Chúa Cha.

·     Vi Đc Kitô: khai mào cái chết ca Người

Chúa Giêsu ngi cnh nhng môn đ Người yêu mến được gi là bn hu, nhng người to nên nhân t đu tiên ca cng đng các tín hu, cng đng nhng người tin tưởng s được cu thoát nh đc tin.

Người ngi cnh h trong bàn tic: Như vy, vi tâm tình hip thông trung tín và yêu mến, tt c cùng nhau chia s mt tm bánh, mt chén rượu, hoa màu ca trái đt – Người m nuôi dưỡng tt c chúng ta, mt vic quây qun như thế li không to nên cm tưởng tht gn gũi vi nhng người thân yêu sao?

Và khi Người ngi dùng ba vi nhng người thân yêu vào bui chiu ngày hôm y, đó là ln cui cùng: Người biết rng Người s lìa b h, mt mình bơ vơ tiến sâu vào bóng ti tăm đy ghê s và cô liêu ca s chết. Này, cái chết đã trước mt Người. Phi, cái chết ca riêng Người. Huyn nhim biết bao. Huyn nhim ca mt biến c vĩ đi. Bi vì đó là cái chết ca Đng Hng Sng. Đó là cái chết ca Đng có s hin din khác vi s hin hu ca chúng ta, th hin hu do bn tính bm sinh và huyn bí đang đy chúng ta đến s đ v riêng. Đó là cái chết ca Đng có s hin hu trái vi lut l thâm sâu ca bn tính chúng ta, đang đy chúng ta vào cõi hư không này, nơi mà tâm trí chúng ta tin rng có th quên được lm li ca mình. Cái chết là hình thc ca thân xác do bi li lm mang đến. Cái chết là s phn ca chúng ta. Cái chết là công trình ca chúng ta, đng thi cũng là ni ray rt ca chúng ta. Bi vì cái chết là hành đng duy nht ca riêng chúng ta, nhưng li là mt hành đng – do chúng ta – nghin nát và hư vô hoá chúng ta khi chính chúng ta to ra nó, như thế, ai đưa du ch riêng bit đó lên mt cp đ cao hơn thì người y ngăn cn s viên thành chính bn tính chúng ta.

Đó là cái chết y Chúa Giêsu nhn ly, và đó cũng là cái chết Người hướng ti, và mc dù không có gì chung vi nó, Người đã chp nhn đ cho s sung mãn hip nht và tinh tuyn ca bn thân Người rơi vào vc thm phi lý y.

Ti sao Chúa Giêsu li có mt thái đ như thế? Thưa vì đó là ý đnh khôn thu ca Đng, vào gi khc đó, đang tiếp ni trong vic tôn vinh danh Cha. Bi vì cái chết như thế biu tượng cho s mnh ca chúng ta. Ôi – vì huyn nhim cao siêu, lòng tuân phc và lòng yêu mến đáng kính th! Ngay gia vc thm khôn dò ca hư không và hoang vng ca cái chết, Người vn gi được mi hip nht vi Thiên Chúa và vi chúng ta.

Và vi cái chết, Người chp nhn mi điu còn li, chp nhn tt c nhng gì xut phát t khong không vô đnh, bt đng và hư vong này: Đó là s u ti tinh thn và yếu kém đc tin nơi các môn đ, ni đau đn nơi thân xác Người, s phn bi, s b rơi ca dân Người, s ngu dt tàn bo và ghê s ca gii cm quyn, s v tht bi và công vic d dang. Trước mt Đc Giêsu là chén đng tt cùng ca đi Người. Người trân trng cm ly, đưa mt nhìn vào cõi sâu tăm ti, ri đưa lên môi. Đó là lúc khi đu vi đy đ ý thc và chp nhn điu mà chúng ta gi là kh nn, cuc kh nn ca Con Người, hay vn tt là cái chết. Chính lúc y, điu không th chp nhn đã được chp nhn, S Sng đng hoá vi cái chết, li lm được che đy và ph lp nh s tuân phc thánh thin ca tình yêu, đó là lúc ánh sáng không th tt đã chìm vào vc sâu thăm thm ca bóng ti. Tuy nhiên tt c nhng điu y, mc dù xy ra trong cuc sng thường nht và không có gì ni bt do mt cuc sng vi ý thc và hoàn toàn hướng v cái chết, li là giá chuc thế gian; đó li là ơn cu đ ca chúng ta, đó là phiên toà nơi chúng ta nơi chúng ta được tha bng, đó là t cho biết rng tình trng ti li không th đy chúng ta vào cnh khn cùng, trái li chúng ta vn sng dưới s bo tr ca Thiên Chúa, được lòng qung đi và tình yêu ca Người bao bc.

Ba tic ly là hành đng đu tiên trong cuc kh nn. Nhưng hành đng này li hàm cha tt c điu ct yếu ca cuc kh nn cu đ. Bi vì Chúa Kitô đã chp nhn cuc kh nn y, và vic chp nhn y đã được công khai hoá bng mt lot các hành vi và nhng li l thánh thin, đến ni tinh thn ca hy l mà Chúa Kitô s dng đ np mình chu chết và vic tín thác hoàn toàn theo thánh ý Chúa Cha, không ch được din t bng nhng c ch bên trong, nhưng còn mc ly hình thc ca mt l tế phng th đích thc.

·     Vi các môn đ: Bí tích v cái chết

Vào gi phút long trng này, s hin din ca Chúa Giêsu gia nhng người thân yêu có mt tính cách đc bit: đó là s hin din ca mt l vt thiết tha chết cho h. Ch còn thiếu mt điu này là: bày t cách rõ ràng giá tr c th mà mi người đang có v cái chết đã được chp nhn bi Đng sp đón nhn nó; bày t cách hu hình thế nào là biến c được din t qua cái chết đem li s sng này, biến c xác đnh chính Chúa thâm nhp vào tâm hn ca tng người, và sau cùng cho thy thế nào là thc ti sâu xa và k diu ca hin hu xuyên qua cng đoàn do các môn đ to nên, cũng như điu được din t qua ba tic này. Chính đó, như là mt phiên toà, người ta cân nhc trách nhim vĩnh cu đng thi quyết đnh phi lun pht hay được ân thưởng muôn đi. Biu l tt c điu y s đng thi giúp hiu được s hin din ca thc ti được tượng trưng.

Vy, đó là lúc mà Chúa biu l cách rõ ràng nht, trong hin hu th lý, qua vic nhn mnh đến tính hy tế thc s trong hin hu ca Người. Người biu l va là Đng Cu Đ va là s cu đ, va là s chết va là s sng. Đó là ý nghĩa đích thc ca nhng li: Này là mình Thy b np vì anh em. Đây là máu Thy đ ra vì anh em. Và, do sc mnh ca li sáng to, thc ti đã được biến đi sách sâu xa trong khi kinh nghim cm quan vn bình thường, vì thc ti y không còn đơn gin ch là hình tượng bên ngoài. Người ban cho các môn đ ca Người thân th và máu Người dưới dng bánh và rượu, là nhng du ch thường xuyên ca hip nht và yêu thương. Lúc y, trước mt h chương trình ca Thiên Chúa bng sáng, và ri, s mc khi này biến thánh ý y thành mt thc ti trước mt h: Nh tt c giá tr ca biến c đã được dâng lên vì ơn cu đ ca h, Chúa Giêsu đã thc s tr thành ân đin cho h và thm nhp vào trong tng hin hu ca mi người. Đó là ý nghĩa li mi gi ca Chúa Giêsu: Anh em hãy cm ly mà ăn, này là mình Thy, anh em hãy cm ly mà ung, này là máu Thy, Máu Giao Ước Mi đ ra cho hết mi người.

Các môn đ đã vâng lnh Chúa, các ông cm ly bánh và rượu đã tr nên thân mình và máu Người. Nhưng khi làm vic y, đến lượt h, h b nm gi, - bi sc mnh hoà gii chính là s tuân phc trong tình yêu ca Chúa, b nm gi bi cái chết ca Chúa, mà trong cái hư không kinh khng, đã phát sinh s sng; h tràn đy ân sng ca Thiên Chúa, ân sng đưa h vào cõi khôn lường, vào trong ngn la thánh thiêng, không phi đ tiêu dit nhưng là đ cu đ; t đó h nhn được tình yêu; và h được bao ph bi tình yêu s hip nht h vi nhau ngay vào lúc mà mi người hoàn toàn cô đc vi chính mình, chng c li nhng khng khiếp ca cái chết.

Nhưng trong khi đón nhn – như là ca ăn – biến c Chúa tuyên phán v ân sng và thương xót, h bt đu m ra ba tic vĩnh cu, ti bàn tic, khi mà nhng du ch trn gian đã biến mt, Thiên Chúa hiến mình làm ca ăn Vĩnh cu cho nhng người được chuc li cách trc tiếp, trong vinh quang trn vn ca Người. Và trong khi ăn như thế, h hướng mt nhìn v ngày Người tr li. Được gi là ngày Quang Lâm, ngày mà Chúa s hin din cách trn vn, lúc y h c hành Giao Ước Mi và vĩnh cu, ân sng đã được ban cho h và vic h đón nhn cách t do li tr thành ân sng được bo đm nh vic ăn bánh này, lương thc hip nht h vi Chúa (chính Người là Giao ước) và h vi nhau, đ được sng đi đi.

2. C hành Thánh Th

Đây là ba tic, mà nh vic c hành ca Giáo hi, Chúa hin din đích thc gia chúng ta và cho chúng ta.

Giáo hi chp hành lnh truyn ca Chúa: Hãy làm vic này đ nh đến Thy. Vic này, tc là vic Người đã thc hin trong đêm Người b np.

·     Mt quá kh không ngng hin din

Giáo hi c hành vic Chúa đã làm và cũng dùng nhng li l như khi Chúa đã thc hin, dưới hình bánh và rượu, ban cho cho các môn đ mình và máu Người, tc là chính Người, như là bo đm đ được sng vĩnh cu.

Giáo hi c hành viêc tưởng nh, c hành vic “k nim” ba tic to thành Giao Ước Mi. Nhưng phi ghi nhn rõ ràng rng trong khi c hành mt ch c cũng như đc li cùng nhng li l như Chúa Giêsu, Giáo hi không làm mi biến c đã hoàn tt: thc vy, sao li có th tái thc hin mt biến c đã qua? Phi nói ngay rng điu xy ra trong đêm thánh y cũng đang din ra ti nơi chúng ta đang sng (lúc này và đây), cùng vi nhng hoàn cnh không gian và thi gian, vi mt s hin hu sinh đng và mt sc mnh cu chuc.

Làm sao có th được như vy? Nếu táo bo tìm hiu chút ít v huyn nhim thn linh này, chúng ta s nói rng: - Ba tic là mt điu gì đó hoàn toàn khác vi s kin quá kh, - và hành đng vâng phc tuyt đi, lòng yêu mến vô điu kin và hoàn toàn hiến dâng ca Chúa, thay vì biến mt trong cõi bao la ca quá kh, thì trong lúc này đây li to thành mt biến c và mang ly trong thi gian tính ca nó mt giá tr chính xác, bn vng và vĩnh cu. Thc vy, trong lĩnh vc t do và lý trí, thi gian luôn là ngun phát sinh vĩnh cu. Chc chn rng trong quyết đnh t do vn có mang mt ni dung tt nhiên s qua đi vi thi gian, nhưng chính yếu tính ca vic quyết đnh, xét như được ghi li cách t do trong trái tim ca con người thiêng liêng, đu đt đến mt giá tr vĩnh cu.

Điu trên đây hoàn toàn đúng vi biến c Tic ly ca Chúa. Vâng, vic gì được thc hin mt ln cho tt c, điu y luôn “là”, “là” không hơn không kém. Điu này được tháp nhp vào s vĩnh cu ca Thiên Chúa, điu này t nay thuc v s viên mãn, mà tt c nhng gì trong thi gian đã được rút ra khi dòng chy ca thi gian, nếu không thì s rơi vào tình trng không vng vàng. Tht vy, nếu nhng hành đng t do ca Chúa thc s phát sinh t cõi vô b ca Ngôi Li vĩnh cu, và chúng là mt thc ti tinh thn ca con người xét như là hành đng ca Đng là Li vĩnh cu ca Thiên Chúa, thì phi nói rng, trong ba Tic ly, Chúa Giêsu không làm gì khác hơn là đưa ra mt hành đng vi giá tr vng bn, thiết lp mt giao ước mà Người nói rõ là “mi”, hoàn toàn mi m.

Như vy Chúa Giêsu mãi mãi và muôn đi là Đng trong cuc kh nn. Va là Đng-chu-đóng-đinh, va là Đng Phc Sinh, là giá chuc vĩnh cu tiêu biu qua thái đ phó thác theo chương trình huyn nhim ca Thiên Chúa, là trái tim đy lòng yêu mến, cho đến gi vinh hin, đã đng chm đến tn căn ni bt lc ca con người và đã cm nghim đến tn cùng tính hư không ca vic qung đi trao tng chính mình.

Vâng, Chúa Giêsu trong hin ti vn luôn là Đng như Người là trong quá kh. Vy khi c hành vic tưởng nh linh thánh, chúng ta loan báo cái chết ca Người cho đến khi Người tr li, câu chuyn mà chúng ta th hin, thay vì ch là mt câu chuyn v mt biến c b tan đi trong hương khói quá kh, li là li loan báo mt s hin din đã đt được mt ln cho tt c, mt s hin din mang đến giá tr vĩnh cu trong cái chết được đón nhn vào đêm th Năm Thánh này, nhng yếu t duy nht thc s qua đi, và phi qua đi đ hành đng dâng hiến tr thành mt thc ti muôn đi tn ti.

Chúa Giêsu Phc Sinh và vinh hin vn được nhn biết nh lch s ca Người. Không ch theo ý nghĩa mà các du vết còn lưu li, nhưng bi lch s y tr thành và t nó vn là mt thc ti không ngng hin din, đó là trường hp cái chết cu đ ca Chúa. Đó là chiến thng trên cái chết, vì Chúa đã chết và đã phc sinh. S vinh thng y vn luôn gia cuc sng hin ti ca chúng ta.

Chc chn rng chúng ta đã có s hin din thường xuyên ca biến c y. Trong mi nơi mi lúc, toàn b cuc đi chúng ta đu dưới du ch ca biến c này, ca cái chết ca Đc Kitô, ca Đng đã đón nhn cái chết khi c hành ba tic Thánh Th. Mãi mãi chúng ta vn là đám đông mà Người là Đng Duy Nht đã chết thay.  Chúng ta luôn là nhng người được cu chuc, nhng người được Thiên Chúa tuyên b tha bng. Đi sng chúng ta s luôn bt ngun t biến c này, mt Biến C vĩ đi ca lch s loài người. Điu còn li là biến c y đòi hi s ưng thun t do ca chúng ta, kêu gi Đc tin chúng ta t ý đón nhn. Và đó là lý do ti sao biến c này được hoàn thành mt ln cho tt c, mãi mãi duy trì cách tt đp giá tr ca nó và luôn là quy lut cho đi sng chúng ta, cho c ni vui cũng như ni bt hnh muôn đi ca ta, thì biến c y phi được th hin sng đng trong không gian và thi gian chúng ta đang sng; và ri biến c y phi vượt qua b ngoài phiến din ca chính chúng ta, đ đt ti trung tâm ca t do và ca lòng tin, ngõ hu có th thúc đy, duy trì nhng kh năng và đem li nâng đ cn thiết. Và như thế, qua c ch hu hình ca Nghi thc, chúng ta c hành ba tic thánh ca Chúa Giêsu. Và đó cũng là lý do ti sao chúng ta c hành ba tic ca Chúa chúng ta, qua nghi thc hu hình bên ngoài. Đó cũng là lý do ti sao khi cng đng tín hu vâng lnh Chúa mà c hành điu Người đã lp thì Người luôn hin din gia h. Đó cũng là lý do ti sao Người ban mình và máu Người làm ca ăn cho nhng ai tin nơi Người, cho nhng ai yêu mến Người, cho nhng ai chp nhn thái đ hiến dâng ca Người khi đi vào mu nhim kh nn ca Người.

·     Hin din cu đ

Vy khi Giáo hi c hành vic Chúa đã thc hin, vic Chúa mun Giáo hi làm, và làm theo như ý Chúa mun, theo nghi thc và phm trt, thì Chúa đó gia chúng ta, Người đó vi thc ti hu hình ca Ngôi V; Người đó, v tư tế cao c ca công đng tín hu đang dâng lên Thiên Chúa cao c toàn b thi gian và mi giai đon ca Lch S; Người đó, l vt đã được hiến dâng vì chúng ta trước nhan Thiên Chúa uy linh chí thánh và chúng ta có quyn gi l vt đó là lòng vâng phc và yêu mến ca Chúa chúng ta. Người đó l vt được đt vào tay chúng ta đ vic c hành tế t, phng v hiến tế đích thc, có th làm cho hiến l chính Người đã dâng lên Thiên Chúa vĩnh cu, mt ln cho tt c, được tr nên hu hình. Người đó ân sng được thm nhp vào chúng ta như là bo chng cho đi sng vĩnh cu. Người đó như là si dây hip nht và yêu mến gia chúng ta vi nhau. Người đó, cùng vi cái chết và s sng ca Người, hoa trái ca chiến thng trên s chết. Người đó, như khúc do đu cho cuc biến đi ca thế gii và bo chng cho vinh quang Thiên Chúa vn không ngng chiếu to trên bóng ti ca ti li. Người đó, ngun sinh lc, sc mnh lôi kéo chúng ta cùng chết vi Người đ ân sng ca s sng Người thanh ty chúng ta. Người đó, bn đng hành chia s thân mt s mnh ca chúng ta.

Đó là nhng tước hiu v s hin din gia chúng ta và vì chúng ta do Đc Giêsu đem li trong vic c hành Thánh Th. Nhưng chúng ta còn có cái gì khác hơn na ngoài s hin din đơn gin y: Đó là ân sng ca chính Chúa. Ân sng y thâm nhp vào cơ cu đi sng chúng ta, và vic tiếp nhn thân th Người kết hip ta vi Người. Giá tr vĩnh cu ca s sng và s chết ca Người đi vào trong đi sng chúng ta và tr thành bo chng chc chn cho tương lai chúng ta. Tt c điu y tr thành mt trên bình din Bí tích. Đi vi chúng ta, điu đòi hi duy nht là: tiếng Amen ca lòng tin và lòng mến v công trình ca Chúa hoàn thành nơi chúng ta.

Nếu nói được tiếng vâng như thế, nếu đưa vào trong vic c hành này mt cái gì ca chính chúng ta, nếu trong lòng tin và lòng mến, chúng ta đ nhng gì xy ra gia chúng ta và vì chúng ta bt gi ly chúng ta, thì lúc y chúng ta được kết hp vào tiếng “Vâng” ca Chúa Con trước ý đnh cao c khôn thu ca Cha vĩnh cu, lúc y chúng ta bt đu bước vào tinh thn ca ngi, th ly trong chân lý và t ơn, lúc y chúng ta tr thành người dâng hiến đng thi là l vt, hiến tế t đôi tay và trái tim chúng ta s hp vi Hy l Cao c, l vt duy nht không b hoà tan trong cái mong manh và trng không; lúc y chúng ta là nhng người th ly trong tinh thn và trong chân lý; lúc y chúng ta được liên kết vi nhau nh nhng si dây phá tan mi bt hoà và phân cách; lúc y chúng ta tr thành nhng hu th mi, là nhng người mà lut l ca s chết tr thành t do ca tinh thn, s chết biến thành s sng và thi gian chuyn thành vĩnh tn. Mt khi đón nhn Chúa như thế, tt c được thu tóm trong cái vô biên ca Thiên Chúa và trong tình yêu ca Chúa Kitô, tt c được giao hoà, mi chướng ngi đu sp đ và mi no đường đu m rng.

Cũng như mi Bí tích khác, Bí tích Thánh Th ch có th phát sinh hiu qu nơi hu th t do là chúng ta, xuyên qua lòng tin. Nhưng đây, đ đi vào cuc sng ca chúng ta, li ha ca ân sng mà không có ân sng y thì không có đc tin đã dùng no đường kh giác, đó chính là no đường bí tích đc tin, no ca mu nhim đc tin tc là Bí tích Thánh Th. Con đường y rt tt đp đến ni đc tin và bí tích đt song hành vi nhau, và có th nói, c hai đu đến do ân sng, là chính hoa trái ca thc ti cha đng trong bí tích này: S hin din ca Chúa và cái chết hoà gii ca Người.

3. Mu nhim Thánh Th và mu nhim hin hu ca chúng ta

Là Kitô hu, tc là chp nhn phi luôn tr thành mi m và xác thc hơn tình trng mình đang là; đàng khác còn thú nhn rng mình vn luôn bước khi đu, và quãng đường phía trước còn rt dài.

Điu này cũng phù hp khi chúng ta tìm hiu v ba tic thánh thiêng và tế l mà Đc Kitô đã đ li cho Giáo hi ca Người, và qua đó đ li cho chúng ta vic tưởng nim thánh thin cuc kh nn ca Người. Nhưng phi nhìn nhn rng tinh thn và tâm trí chúng ta còn hiu rt ít v mu nhim này, mu nhim trng tâm ca Kitô giáo. Phi chăng thc ti thn linh vô biên y khác hn vi nhng gii hn ca chúng ta?

·     Đ hiu sâu xa hơn Mu nhim Thánh Th

Tht là đáng kinh s khi ly s hn hp khn kh ca mình làm thước đo cho hiu biết, khi phô bày trước trước chân lý và nhng đòi hi vô biên ca chân lý y thói dng dưng, s ngo mn, k c s cng lòng ca mình, và khi bo v cái tm thường trong đi sng thường nht ca mình.

Tht là đáng thương khi chúng ta hài lòng vi nhng điu thô sơ nghèo nàn ca mình, hài lòng vi nhng điu đáng khinh b, gn như trò phú phép mà chúng ta đã mang theo t khi còn được hc giáo lý, hay tha hưởng t nhng môi trường giáo dc đu tiên. Như thế, chc chn chúng ta phi mau mn tìm hiu v nhng gì ta thi hành khi tham d vào c hành Bí tích Thánh Th và khi rước l. Khi y, điu chúng ta c hành phi là cái gì khác hơn vi hành đng được th hin vì mt nhu cu mơ h tìm thy mt bo đm nơi Thiên Chúa hoc tr xong mt món n, gi là “gi lut”, làm đúng nhng bó buc ca đo giáo; trong khi c hành nhng nghi thc mà chng hiu chút gì v ý nghĩa đích thc ca nghi thc y. Vì, sau cùng, điu chúng ta có trong Thánh Th, đó là Mu nhim mt Thiên Chúa rt gn gũi vi chúng ta, là Mu nhim Đc Kitô, là Bí tích v cái chết ca Người, là hiến l cho Giáo hi, là sc mnh đem s sng, là mi giây hip nht và yêu thương, là ơn tha th hết mi ti li do đi sng thường nht gây ra, là li ha bo đm đi sng vĩnh cu, là s ngóng trông được sng mãi mãi, là giao ước mi và vĩnh cu gia Thiên Chúa và th to, là biến c thc hin cuc gp g thân mt gia tâm hn vi Thiên Chúa các tâm hn, là s chp nhn cái chết và s sng.

Chc chn rng đi sng chúng ta chan hoà trong nhng biến c y. Có th rng c cái thường nht nghèo nàn nht ca chúng ta cũng thm nhun nhng s kin y: Chng hn đòi ta mt lòng trung tín vô điu kin trong bóng ti ca s chết, hay trong tình thế vui tươi làm ny sinh tình yêu. Vâng, có th như thế vì ai dám t hào biết rõ lúc Thiên Chúa vinh hin vượt qua nhng bc tường vô tín ca chúng ta? Điu chc chn nht là Bí tích Thánh Th mc khi cho ta biết mu nhim s sng ca ta như thế nào. Không có Bí tích này, chúng ta có nguy cơ không nhn ra mu nhim y, hay là hiu sai đi. Chính vì thế, người Kitô hu ch có th hài lòng khi s hip thông vi Thiên Chúa, Đng đã ni kết cuc đi ca Người vi h, mt khi s hip thông đó không min chước cho h khi hip thông vi Thiên Chúa dưới du hiu Bí tích, bi vì có th áp dng tht chính xác cho người Kitô hu nhng nhn đnh đưa ra v mu nhim s sng ca chúng ta. N lc chính ca đi sng Kitô giáo là hc hi, đng thi kết hp c hai hình thc hip thông y. Chúng ta phi dành thi gi đ hiu cách tht trung thc v điu người ta trình bày rt ít xác tín v bí tích này. Chúng ta phi cu xin Chúa ban cho ta mt s hiu biết thiên liêng (cm nghim) v điu chúng ta c hành, cũng xin Người ban cho ta được khôn ngoan và lòng yêu mến có th gii to mi u ti đng thi m tâm trí và trái tim chúng ta trước điu mà chúng ta đón nhn trên môi ming. Thiên Chúa, Đng ban ơn sng cho ta, cũng biết rõ ta cn s hiu biết đó, vì thiếu điu y, ân sng t nó s khô héo.

·     Thánh Th, chìa khoá ca Mu nhim hin hu

Phi chăng là khó đt đến hiu biết sâu sc v Bí tích này? Vy, hãy tr li vi chính mình và đt mình trước huyn nhim đi sng chúng ta, mu nhim mà chúng ta thường ln tránh đ buông mình vào nhp điu ca đi sng hng ngày hay trong nhng thú vui êm du. Hãy đ cho nhng khát khao vô b ca trái tim dy lên t trong thm cung ca chính chúng ta, đng bt chúng im lng. Hãy lng nghe tiếng nói thm thì ca t thn đang vang vng trong con người chúng ta. Hãy t hi mình mt ln tht k càng, mt ln tht nghiêm chnh xem chúng ta có vô tâm đi vi Thiên Chúa, trong đó có l chúng ta tìm lý l đ t cáo Người, k c mt chng c được chp nhn na vi là Người không hin hu, mà trong chính tn căn con người chúng ta chng ng h ý tưởng y, đang khi vn lo s rng mình là nhng con người phát sinh t tình yêu vô biên, là nhng con người ca vĩnh cu, nhng con người đt hnh phúc ca mình đim gp g Thiên Chúa mi ngày mt hơn.

Vy, nếu có đ can đm đ thành thc t kim đim như chúng ta hin có, theo cách thế va trình bày (hay tương t như thế), chúng ta s thy ngay rng chính lúc đó chúng ta li đt được mt nhn biết sâu sc nht v Bí tích Thánh Th. Thc vy, giáo hun đc tin s tc khc cho ta câu gii đáp v vn đ đã được đt ra trong ta, tc là vn đ v chính chúng ta, dưới cái nhìn ca chính mình.

Vì xa cách Thiên Chúa, chúng ta lao đao, nhưng Thánh Th ban cho chúng ta Đng mà vào lúc b bóng ti t thn vây bc, đã tht lên: “Ly Cha, con phó linh hn con trong tay Cha,” và Người đó đi din vi cái chết. Chúng ta su não vì không th yêu mến. Nhưng Thánh Th ban cho ta Đng mà trong đêm np mình (vì tt c chúng ta) đã yêu thương đến tn cùng tt c nhng người thuc v mình. Chúng ta mun trung thành vi thế gii, mà li chng thy nhng công trình do chúng ta xây dng b đ v sao? Nhưng Thánh Th chng t cho chúng ta thy rng, trong thân xác vinh quang ca Đng Phc Sinh, thế gii đã được biến đi, và thân xác y khơi mào cho kế hoch chung cuc cho vn vt trên mt đt, kế hoch ca vinh quang.

Vy, hn ta hi, hãy cm ly và ăn bo chng ơn cu đ và vinh quang cho mi thân xác.

Phi chăng chúng ta ray rt vì tính mơ h, s mong manh, và tính hư không ca bn tính nhân loi, vì thân phn ti li, vì nhng tht bi cũng như s tm thường đến đáng s ca bn tính y? Nhưng Thánh Th ban cho ta Đng, mc dù không vết tích ti li, đã đón nhn cách đau đn vào nơi mình cái thc ti sâu thm ca ti li chúng ta bng cách tiếp ly án pht dành cho chúng ta; Thánh Th ban tng Đng đã hiu biết chúng ta tht k càng, đã đón nhn, yêu mến và cha lành chúng ta. Phi chăng ni s hãi khi nhìn thy nhng công trình đã xây dng đang b sp đ có gây cho ta cuc tun tiết thc s không? Nhưng Thánh Th ban cho ta Đng đã khai mào tt c nhng đ v, đã chuc li chúng, và ban cho ta lòng can đm đón nhn chúng ngay gia lúc bt lc nht.

Thc vy, Thánh Th bao gm tt c: ý nghĩa ca đi sng chúng ta, c khía cnh đau thương ln hoan lc. Tt c điu y đu n du, và ch có th đt đến bng đc tin. Nhưng tt c nhng điu y đu có thc. Đ kết thúc chúng ta cùng đc li li tung hô ca Giáo hi: Ôi, yến tic Mình và Máu thánh, Chúa Kitô thành lương thc nuôi ta, tic nhc nh Người đã chu kh hình và đ đy ân sng xung cõi lòng nhân thế, tic bo đm cho ta mt ngày mai huy hoàng rc r.

Karl Rahner, “Sur l’eucharistie”, Paris: 1966, trang 13-45; 65-77

(daminhvn.net) Th by, 07 Tháng 4 2012 18:46 Thn Hc