Ngày Sabbat

Ngày thứ sáu : Chúa tạo dựng Adong vợ của ôngEvàThật mệt nhọc khởi đầu cho việc tạo dựng ngày Sabbat (Ngày thứ bảy) để nghỉ ngơi !!!

 

Bọt Biển sưu tầm

 


Truyện Ngắn - Tập I