ẢO TƯỞNG

 

 

- Làm thế nào  để đạt đến đời sống vĩnh cửu ?

- Ðời sống vĩnh cửu chính là lúc này, con hãy lao mình

  vào hiện tại .

- Nhưng không phải con đang ở trong hiện tại sao ?

- Không ?

- Thưa Thầy, tại sao vậy ?

- Bởi vì con đã không bỏ rơi quá khứ .

- Tại sao con phải bỏ rơi quá khứ , nó thật không xấu .

- Người ta không bỏ rơi quá khứ bởi vì nó xấu, mà là vì

  nó đã chết rồi .

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm và chuyển dịch


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà