Can đảm

 

 

Một người khách thất vọng bày tỏ với Vị Tôn Sư

- Thưa Ngài, tại sao thời gian lưu trú của tôi ở đây

  không đem lại hoa trái ?

 

Vị Tôn sư nhân từ trả lời :

- Nó không mang lại hoa trái, bởi vì ông không có

 can đảm lay động thân cây .

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

12.05.2003


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà