Trưởng Thành

 

 

 

Vị tôn sư nói với mọi người  về việc con người chưa trưởng thành.

Một người môn đệ hỏi ngài :

 - Thưa Thầy, khi nào người ta biết một người đã trưởng thành ?

 - Đó là ngày mà anh ta không cần dối gạt chính mình .

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

15-09-2003

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà