Tỉnh Thức

 

 

 

Vị tôn sư hứng thú tâm sự với các môn đệ của mình.

Họ hỏi người  rằng tri thức đã mang lại điều gì cho người :

 

 - Thưa Thầy Thầy đã đạt tới đời sống thánh hoá ?

 - Chưa, các anh ạ .

 - Thầy đã trở thành một thánh nhân ?

 - Cũng không .

 - Vậy Thầy đã nên như thế nào ?

 - Là một con người tỉnh thức .

 

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

24-11-2003

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà