Đồng nhất

 

 

 - Làm thế nào để người ta có thể tìm thấy sự kết hợp với

   Thiên Chúa ?

- Anh càng tìm kiếm sự kết hợp này, khoảng cách giữa anh

   và ngài sẽ lớn hơn .

 - Vậy con phải làm sao ,

 - Trước hết, anh phải hiểu rằng khoảng cách đó không tồn tại .

 - Điều đó muốn nói rằng con và Chúa chỉ là một sao ?

 - Không là một, mà cũng chẳng là hai .

 - Làm sao có thể như thế được ?

 - Mặt trời và ánh sáng, đại dương và những ngọn sóng, ca sĩ và

   bài hát. Chúng không là một, nhưng chúng cũng chẳng là hai .

 

 

Thông Reo sưu tầm

15-12-2003


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà