Tình yêu

 

 

Một đôi vợ chồng trẻ tới hỏi Vị tôn sư :

 - Thưa Thầy, chúng con phải làm gì để tình yêu của chúng con

   kéo dài mãi mãi ?

 

Vị tôn sư khuyên họ :

 - Anh chị hãy cùng nhau yêu mến một điều gì khác .

 

 

Thông Reo sưu tầm

12-02-2004