Vua Thánh Louis và Phép Thánh Thể

 

 

Vua Louis IX (1214 – 1270) của nước Pháp còn được gọi là Vua Thánh Louis vì người rất đạo đức và đã được Giáo Hội phong lên hàng hiển thánh. Có một hôm, trong giờ chầu Thánh Thể  tại một ngôi nhà thờ nhỏ, Chúa Giêsu đã hiện ra trong Mặt nhật để trên bàn thờ. Các quan hớt hải chạy về báo tin cho vua biết. Người điềm nhiên nói :

 - Trong các khanh, có ai chưa tin thì cứ đến mà xem đi. Riêng trẫm, trẫm đã tin Ngài ngự trong hình bánh tự lâu rồi .

 

Một lần khác, khi mọi nguời xếp hàng đi lên rước lễ, có một viên quan hầu cận liếc thấy nhà vua đang đứng ngay sau lưng mình; ông vội nhường chỗ cho vua, nhưng người giữ ông lại và nói :

 - Này bạn, bạn hãy cứ tiến lên đi, vì tất cả chúng ta đều ngang hàng với nhau khi đến trước mặt Vua Cả trên trời .

 

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

06-06-2004


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà