Từ bi

Một viên quan huyện nổi tiếng công bằng, bắt được 1 tên trộm đã vét một ngôi chùa nghèo nàn nơi ông cai trị. Viên quan phần thương vị già trụ trì, phần muốn cảnh cáo tính tham lam nên muốn phạt thật nặng kẻ trộm cắp. Vị già thấy thế xin quan huyện tha bổng cho anh ta, nói rằng : quá nghèo nên anh phải kiếm sống ; Nếu không chắc sẽ không liều mình phạm tội . Sau nhiều ngày năn nỉ, viên quan siêu lòng nói với nhà  :

-          Thôi được rồi !  Nể lời ngài, ta sẽ tha cho tên trộm.  Ngài biết đứnggóc độ của người khác nghĩ cho họ, đó thậttừ bi.

Vị già trả lời :

-          Ngài cũng đứnggóc độ từ bi nghĩ cho ta, lại tha cho người đó . Thật còn từ bi hơn ta rồi vậy.

 

 

Bọt Biển


Truyện Ngắn - Tập II