Tìm người có năng lực

 

Tại một nhà máy, giám đốc gọi trưởng phòng tổ chức và ra lệnh:

-                Anh tìm ngay người có năng lực thay thế tôi sắp tới nhanh lên. Hãy tìm trong nhà máy một người trẻ tuổi, điều hành giỏi, có thể thay thế tôi trong tương lai.

 

-                Làm gì vậy sếp?

 

-                Đừng có nhiều chuyện, đã bảo thì làm ngay đi.

 

-                Dạ! Nhưng tìm xong thì giao cho anh ta việc gì ạ?

 

-                Đuổi anh ta ngay lập tức

 

-                 ? ? ?

 

Bọt Biển sưu tầm


Truyện Ngắn - Tập II