Ðức Giám Mục, Cha Tổng Ðại Diện Phaolô Bùi Văn Ðọc (nay là Giám Mục Mỹ Tho) và các đại chủng sinh giáo phận Ðà Lạt năm 1998.


"Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến" .
(Gioan 17,17-19)
Tình Trạng Ơn Gọi Tại Giáo Phận Ðà Lạt
Lễ tuyên khấn vĩnh viễn của 8 nữ tu
Năm Thánh 2000 với những người tìm hiểu ơn gọi tại Giáo Hạt Bảo Lộc.
Lễ phong chức Phó Tế
DÂN CHÚA HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO TUẦN THƯỜNG HUẤN CÁC LINH MỤC
Khóa Thường Huấn năm 2000 của các linh mục Giáo Phận Ðàlạt
Thánh lễ cầu cho các linh mục giáo phận đã qua đời.
Lễ Bổn Mạng Chủng Viện và Ngày Năm Thánh Chủng Sinh