Chúa Nhật Tuần IV MC 2021

 

Tất cả các bài Kinh Thánh hôm nay có thể nói là một trình bày rất rõ ràng và xác thực trong lịch sử của mọi dân tộc về CON ĐƯỜNG CỦA TÌNH YÊU, của LÒNG THƯƠNG XÓT của Thiên Chúa dành cho loài người.

Con đường ấy đã phải trải ra ngay trên lịch sử như sách Biên Niên Sử mô tả “Trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng đều bất trung, bắt chước những sự ghê tởm của các dân ngoại. Họ làm dơ bẩn đền thờ Chúa đã được Chúa thánh hoá tại Giêrusalem”. Điều đó chúng ta cũng thấy ngay ngày hôm nay CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU, LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA cũng đang phải đối diện mỗi ngày với bao thế lực tăm tối kể cả giữa lòng Hội Thánh, cả trong các gia đình Kitô hữu, rất nhiều người luôn khước từ cùng đi CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA. Nhiều nơi hôm nay “Quân thù đã đốt đền thờ Chúa”, đập nát các Tượng Thánh, nhiều thành phần Dân Chúa bị tố cáo trước tòa án thế gian là những thành phần phản động, bị kết án tù đầy...hay ít nữa là bị nghi kỵ không được tham gia vào những chương trình GIÁO DỤC, hay các TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ hay CÔNG QUYỀN.

Dầu vậy TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT của Chúa như bài sách Biên Niên nói “luôn luôn đêm ngày sai sứ giả đến với họ, vì Người thương xót dân Người và đền thờ của Người”, để trải ra trong từng thời đại CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU CỦA CHÚA. Thậm chí khi Dân Chúa coi thường và phản bội các sứ giả của Tình Yêu và Lòng Thương Xót Chúa thì Chúa lại “thúc đẩy tâm hồn hoàng đế” trần gian để giải cứu cho họ không chỉ trong thời vua Cyro, mà ngay cả đến thời Đế Quốc Roma, Chúa đã dùng hoàng đế Constantinô để giải cứu Dân mới của Người.

Đúng như thánh Phaolô nói “Thiên Chúa là Đấng giàu lòng từ bi, vì lòng yêu thương cao cả mà Người đã yêu thương chúng ta, đến nỗi khi tội lỗi làm cho chúng ta phải chết, thì Người làm cho chúng ta sống lại trong Đức Kitô”. Có điều thánh Tông Đồ nhắc nhở chúng ta rằng việc Lòng Thương Xót Chúa làm cho chúng ta “không phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa; cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phụ”. Những việc chúng ta làm dù là việc lành cũng do Thiên Chúa “tạo thành” chúng ta “trong Đức Giêsu Kitô, để làm các việc lành mà Chúa đã dự liệu”.

Bài Tin Mừng vừa nói với chúng ta “Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời”. Tin vào Con của Người chính là TIN vào NGƯỜI LÀ ĐƯỜNG, con đường của “sự sáng đã đến thế gian”, sự sáng của TÌNH YÊU đã chiếu giãi ra, đã chạm đến người nghèo, chạm đến người bệnh tật, thậm chí chạm đến cả người đã chết, chạm đến người tội lỗi, để đánh thức nơi họ phẩm giá là con Thiên Chúa của họ, nhờ đó “hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa”, nhờ đó họ được cứu độ.

Con đường TÌNH YÊU VÀ THƯƠNG XÓT này được trao lại cho các Tông Đồ và Giáo Hội có Chúa cùng đi và ở lại với Giáo Hội cho đến tận thế, để Giáo Hội tiếp tục trải ra giữa lòng lịch sử của thế gian. Phủ nhận CON ĐƯỜNG các Tông Đồ và Giáo Hội đang trải ra, thì như Chúa nói “thì đã bị luận phạt rồi” vậy.

Mùa chay mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện nhiều để cho mọi người chấp nhận với tình yêu và lòng can đảm bước vào CON ĐƯỜNG CON THIÊN CHÚA đã trải ra và Giáo Hội đang tiến bước với và trong Người.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hũu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B