Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên 2021

 

Dựa vào Lời Chúa hôm nay chúng ta có một hướng dẫn chắc chắn để phân biệt các tiên tri giả với các Tiên Tri chân chính Chúa gởi đến giữa chúng ta.

 

1.   Trước hết Tiên Tri đến từ Chúa là những người được Chúa “đặt vào miệng người những lời của Chúa, người sẽ nói cho họ biết tất cả những điều Chúa sẽ truyền cho người”. Chúa Giêsu cũng nói như vậy khi sai các TÔNG ĐỒ để “dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”.

2.   Mặc dù như Chúa nói trong Tin Mừng theo thánh Gioan : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.” Theo đó một người được coi là TIÊN TRI thật phải là Người luôn lắng nghe Chúa Thánh Thần nói và dạy bảo.

3.   Nhưng Chúa Thánh Thần chỉ nói và dạy bảo những gì Người nhận được từ Đức Kitô. Nói cách khác Chúa Thánh Thần không thể nói những gì nghịch lại với những lời đã được ghi trong KINH THÁNH và trong HỘI THÁNH TÔNG TRUYỀN mà chính Ngài đã khai sinh ngày Lễ Ngũ Tuần. Và như vậy một TIÊN TRI THẬT là TIÊN TRI trung tín với KINH THÁNH và TÔNG TRUYỀN.

4.   Uy Quyền lời giảng dạy của chính Đức Giêsu đến từ Chúa Cha vì như Người đã nói “Con đã truyền lại cho họ lời của Cha” và “Đạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của Đấng đã sai tôi.”. Và vì là Lời của Thiên Chúa, Lời Tạo Dựng và Ban Sự Sống, nên mới có thể “truyền lệnh cho cả thần ô uế...cho gió và biển...cho mọi bệnh tật ...cho cả sự chết” phải “vâng lệnh Người”. Uy quyền của lời giảng dạy của TIÊN TRI THẬT chính cũng là vì họ “hoàn toàn khắng khít với Chúa” và nhằm “hướng dẫn người ta đến đời sống đoan chính” và cũng để người ta “hoàn toàn khắng khít với Chúa” như thánh Phaolô đã nói. Vì vậy những “tiên tri nào tự phụ, nhân danh Ta mà nói lời Ta không truyền phải nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói, thì sẽ chết”.

5.   Vì vậy một TIÊN TRI THẬT như thánh Phêrô từng nói “Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải”. Rao giảng Lời Chúa mới làm cho một người có danh nghĩa là TIÊN TRI. Tất nhiên “có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng”. Nhưng dấu lạ là bởi nhờ nghe Lời Chúa và có lòng TIN vào Lời như Tin Mừng luôn nhắc nhở điều đó.

 

Trong hoàn cảnh hôm nay nhiều người quá và chỉ chú tâm đến những dấu lạ đến nỗi đã gán dấu lạ cho một người trần, dù là một linh mục, một tu sỹ, hay một giáo dân không muốn ở trong cộng đoàn được chính Chúa thiết lập và sai đi. Tất cả đều là “những tiên tri tự phụ, nhân danh Ta mà nói lời Ta không truyền phải nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói”. Họ là tiên tri giả, vì họ chỉ muốn người ta coi họ là trung tâm của dấu lạ mà không nghĩ đến việc xây dựng LÒNG TIN VÀ HOÀN TOÀN KHẮNG KHÍT VỚI CHÚA” cho dân Chúa.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B