LỄ CHÚA BA NGÔI 2019

Ngay từ thời Cựu Ước Thiên Chúa đã vén dần bức màn mầu nhiệm để dân Chúa dần dần cảm nghiệm được Người là ai : Người là Đấng “gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người”. Chính vì thế “Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang; Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người”. Mầu nhiệm của MỘT TÌNH YÊU lạ lùng. Tình Yêu khiến cho thiên thần Lucifer và đồng bọn đã không thể chấp nhận và nổi lên chống đối.

Mầu nhiệm ấy trong tâm trí Dân Chúa đã cảm nghiệm được trước hết về “sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa” không đơn thuần chỉ là sự hiểu biết của Người mà đúng là một SỰ SỐNG vì “tự thuở đời đời, ngay tự đầu tiên, khi địa cầu chưa sinh nở” thì nơi Thiên Chúa SỰ KHÔN NGOAN đã được sinh thành. Và SỰ KHÔN NGOAN “có … ở đó” và “làm việc ở sát bên Người” và “làm cho Người sung sướng”. Cũng vậy Dân Chúa cũng cảm nghiệm được còn có THẦN KHÍ CHÚA không chỉ là một sức mạnh, mà đích thật như một Đấng thánh hiến các ngôn sứ và sai họ đi rao giảng như chúng ta đọc thấy trong tiên tri Isaia “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”.

 Bước qua thời Tân Ước chúng ta cũng được Thiên Chúa từng bước cho thấy SỰ KHÔN NGOAN và THẦN KHÍ CHÚA trong mạc khải Cựu Ước chính là “CON ĐẤNG TỐI CAO” như lời Sứ Thần Gabriel đã loan báo cho Đức Maria, được sinh ra làm người. Người Con được Thánh Thần xức dầu và sai đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó. Chính Người Con trước khi đi thi hành sứ mạng, trên bờ sông Giordan đã dược Thiên Chúa giới thiệu “Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng” và trên núi Tabor còn truyền cho môn đệ “Hãy nghe lời Người”. Người Con trong suốt cuộc sống công khai luôn nói về Cha, truyền lại cho nhân thế mọi lời của Cha, và bằng hành động Người chứng tỏ Cha luôn ở với Người, hơn thế còn kêu gọi mọi người hãy trở về với Cha… và cũng chính vì những điều ấy Người bị kết án là phạm thượng và bị kết án tử hình. Riêng trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Người Con còn nói về Thánh Thần trong sự hiệp nhất với Người và với Cha có sứ mạng tiếp nối Ngài dạy cho mọi người tất cả SỰ THẬT của Thiên Chúa và của con người. Điều đáng phải chú ý là Người Con chỉ cho con người con đường tiến vào mầu nhiệm Thiên Chúa, không phải là con đường của trí tuệ mà thôi, mà là con đường đã được vạch ra trong chính bản thân Người, mà mỗi người phải trở thành một chi thể của Người. Nói theo ngôn ngữ của Đức Tin, đó là con đường phải để cho “Thiên Chúa trở nên mọi sự trong mọi người”.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, chính là MẦU NHIỆM CỦA TÌNH YÊU trong chính sâu thẳm của Thiên Chúa giữa CHA, CON VÀ THÁNH THẦN chiếu giãi ra trong mọi thụ tạo trên trời dưới đất qua việc sáng tạo và cứu độ, để cho mọi sự được đi vào SỰ SỐNG TÌNH YÊU ấy trong thời cánh chung. Mọi lý giải về mầu nhiệm này đều là không thể, con người chỉ có thể cảm nghiệm, đón nhận và sống mầu nhiệm ấy nhờ Tin vào Đức Giêsu và để Người biến đổi chúng ta thành một chi thể sống của Người. Đúng như lời thánh Tông Đồ nói “nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng cho chúng ta dùng đức tin mà tiến đến ân sủng, và đứng vững ở đó”. Và “Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lênAbba Lạy Cha

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 

 

 

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ C