Gợi Ý Giảng Lễ

CN 7 PS – C

Điều gì Đức Kitô quan tâm nhất?

 

Tại sao Đức Giêsu không cứu ông Têphanô khỏi bị giết? Phải chăng Người đã quên người môn đệ trung thành của Người, vị trợ tá thánh thiện của Người? – Không phải như thế. Phải nói là quả thật Đức Giêsu có cứu ông Têphanô; quả thật Người có đến để cứu vớt. Nhưng cách Người thực hiện những hành vi đó dạy chúng ta một bài học trọng yếu về điều Đức Giêsu thật sự quan tâm.

Quang cảnh chúng ta vừa nghe tường thuật là hoàn cảnh xảy ra sau khi ông Têphanô trình bày một bài diễn từ dài (sách Công vụ, ch. 7). Ông đã bị xử trước Thượng Hội Đồng, là Tòa án tối cao của Giêrusalem. Trong bài diễn từ, ông Têphanô tóm tắt toàn bộ lịch sử cứu độ, ông giải thích rằng Đức Giêsu là Đấng Mêsia và can đảm khiển trách các nhà lãnh đạo Giêrusalem là đã loại trừ Đức Kitô. Thay vì tin ông, các thành viên Thượng Hội Đồng đã nổi giận điên lên.

Và vào lúc này Đức Giêsu đã xuất hiện.

Sách Công vụ kể cho chúng ta rằng ông Têphanô thấy Đức Giêsu “đứng bên hữu Thiên Chúa”. Tân Ước mô tả Đức Giêsu ở bên hữu Thiên Chúa nhiều lần, nhưng đây là lần duy nhất Người đứng, còn những lần khác Người ngự (ngồi). Đức Giêsu đã đứng lên, tức là Người đã năng động đến giúp ông Têphanô bằng cách ban cho ông thị kiến này. Thị kiến đã không cứu ông Têphanô khỏi cơn giận dữ tàn bạo của các kẻ thù. Thị kiến này đã không cứu ông khỏi đau khổ. Nhưng thị kiến này giúp ông tiếp tục can đảm và củng cố sự can đảm của ông. Nó giúp ông trung thành không lay chuyển với Đức Kitô giữa cuộc xử tử khủng khiếp. Đức Giêsu đã không cứu ông Têphanô khỏi sự dữ mà những người khác gây ra để hãm hại ông; Người cứu ông Têphanô khỏi làm sự dữ, khỏi buông xuôi khi bị áp lực và khỏi chao đảo trong đức tin.

Ghi nhận này dạy chúng ta rõ ràng là điều mà Đức Kitô quan tâm đến nhất không phải là đời sống yên hàn của chúng ta, nhưng là sự trung thành của chúng ta. Người muốn chúng ta sống thật với Đức Vua của chúng ta và với Vương quốc của Người, và Người không bao giờ thôi giúp chúng ta trong việc này.

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ C