CN 28 TN-C

HÃY ĐI TRÌNH DIỆN VỚI CÁC TƯ TẾ

Hôm nay chúng ta suy nghĩ về việc chữa lành mười người phong, chỉ nhờ vâng theo một lệnh của Đức Giêsu: "Hãy đi trình diện với các tư tế". Người đã sai họ đi để họ hiểu rằng chỉ nguyên việc vâng theo lời Người, họ được lành, vì Người thử thách đức tin của họ. Quả thật, họ cần tin vững chắc vào Đức Giêsu để vâng theo lời Người mà đi gặp các tư tế.

Quả thật, ai có thể vâng theo lời Đức Giêsu nếu không phải là kẻ tin thật nơi Người? Đối với người ấy, con đường cứu độ bắt đầu bằng việc tin vào Đức Giêsu. Do đó, hành trình của chúng ta đi tới niềm hy vọng, tự do và ơn cứu độ trọn vẹn bắt đầu bằng việc tin vào Đức Giêsu.

1. Các người phong biết rằng chỉ Đức Giêsu mới có thể chữa lành họ; thế nhưng Người không chữa họ trực tiếp; Người gửi họ đến với các tư tế. Đức Kitô muốn rằng chúng ta yêu mến Người vì chính Người chứ không phải vì những gì Người ban cho chúng ta. Người không muốn là một cái máy bán hàng theo ý muốn, một liều thuốc mê xoa dịu các nỗi đau của chúng ta.

2. Đức tin làm ra những phép lạ, và các phép lạ lại làm tăng đức tin, như chuyện đã xảy ra cho những người phong miền Galilê. Đang khi đi thì họ được sạch, nhưng chỉ có một người trở lại cám ơn thôi. Thật chúng ta dễ quên mất Thiên Chúa khi các vấn đề đã biến mất, khi mọi sự xuôi chảy! Người nào đã khám phá ra rằng ơn cứu độ là một ân ban nhưng-không của Thiên Chúa, thì không thể làm điều gì khác ngoài việc nói “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa!”

3. Cần nhớ rằng con người không thể là người nếu không có lòng biết ơn. Và lý do thì đơn giản. Con người không thể tự cho mình điều gì mà lại không từ những gì đã nhận từ người khác. Chúng ta không cho mình sự sống, hay trí thông minh, hoặc sức mạnh, sức khỏe. Hôm nay chúng ta nhớ đến tất cả những gì chúng ta đã nhận trong đời mà không phải chi trả. Phần lớn chúng ta nhận nhưng-không từ Thiên Chúa, và từ người khác. Cần dừng lại để nói hai tiếng “cám ơn!”

Thiên Chúa là nguồn mạch ban cho chúng ta niềm vui. Chúng ta không mong bị bệnh để tìm đến với Người. Nhưng mọi ngày, Người vẫn ban các ân huệ cho chúng ta. Đau ốm thì cứ đến với Người. Nhưng có khỏe mạnh cũng hãy đến với Người để cám ơn Người. Đời sống chúng ta ở trong tay Người. Hãy dâng lên Người tình yêu và đời sống của chúng ta để phụng sự Người.

 

Lm. Fx Vũ Phan Long, OFM

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ C