Đặt Điều Kiện Khi Kết Hôn

Thưa cha, trong bản làm thủ tục điều tra hôn phối, có câu hỏi: Có đặt điều kiện gì cho việc kết hôn không? Xin giải thích cho rõ về câu hỏi này.

 

***

Giáo luật đ. 1102 quy định:

1)Kết hôn với điều kiện về tương lai thì bất thành.

2)Kết hôn với điều kiện về quá khứ hay hiện tại có thành sự hay không là tùy theo nội dung của điều kiện ấy có hay không.

3)Tuy nhiên, điều kiện được nói đến ở mục 2) không thể được đặt ra cách hợp pháp, trừ khi Đấng Bản Quyền địa phương cho phép bằng văn bản.

Việc kết hôn được thực hiện với điều kiện là khi một trong hai người có ý muốn ràng buộc một điều kiện nào đó vào sự ưng thuận để làm thành hôn nhân. Điều kiện ấy có thể là một hoàn cảnh hay một sự việc nào đó trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.

- Giáo luật không chấp nhận việc đặt điều kiện tương lai 1), vì điều kiện về tương lai làm cho ý muốn ưng thuận bị đình hoãn lại cho đến khi điều kiện này được thực hiện, vì thế làm cho việc kết hôn không thành và không hữu hiệu. Ví dụ: Tôi bằng lòng lấy anh nếu sau này anh tốt nghiệp bác sĩ. Việc anh là bác sĩ lúc nầy chưa có, sau này mới có, do đó sự ưng thuận của tôi lúc nầy chưa hoàn thành mà phải đợi đến khi anh thành bác sĩ.

- Giáo luật chấp nhận việc đặt điều kiện quá khứ hoặc hiện tại 2), nghĩa là sự ưng thuận tuỳ thuộc vào một sự việc hay hoàn cảnh đã có hoặc hiện đang có, cho dầu lúc cam kết, người ra điều kiện không biết chắc có hay không. Cũng chính vì nghi ngờ như vậy nên mới đặt điều kiện. Hôn phối kết ước trong trường hợp này thành sự hoặc không thành sự ngay lúc ấy, tuỳ như điều kiện đặt ra đã có hay không. Sau này, nếu kiểm chứng lại mà không đúng như điều kiện đặt ra thì hôn nhân được công khai hoá là không thành. Ví dụ: tôi bằng lòng lấy cô, nếu cô còn trinh tiết. Việc cô gái còn trinh tiết hay không là việc của quá khứ và hiện tại (lúc cam kết), nếu lúc cam kết mà cô gái đã mất trinh thì hôn phối tự nó không thành, nếu còn nguyên vẹn thì hôn phối thành; và việc không thành sẽ được công khai hoá khi hai người về với nhau hoặc kiểm chứng bằng khám nghiệm.

- Điều kiện đặt ra về quá khứ hoặc hiện tại chỉ có giá trị, nếu được Bản quyền chấp thuận bằng văn bản và điều kiện đó phải được đặt ra một cách có ý thức và rõ ràng, chứ không phải chỉ là một ước muốn hoặc một ý tưởng trong lòng 3).

Lm. Anphong Nguyễn Công Vinh

 

 

 

 


Mục Lục Góp Nhặt Hoa Rơi