MUC LUC
         MUỐI ĐẤT

Muối Đất - Năm A
Muối Đất - Năm B
Muối Đất - Năm C


MUỐI ÐẤT

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

Sống Theo Phụng Vụ
NĂM A

NĂM PHỤNG VỤ "B"
NĂM PHỤNG VỤ "C"


Bọt Biển, phụ tráchNhững Người Anh Em Bé Nhỏ
Sinh Lợi
Khờ Dại và Khôn Ngoan
"Người Làm Lớn Hơn Cả, Phải Làm Người Phục Vụ Anh Em"
Người Ðã Ra Ði (Lễ Các Linh Hồn)
"Ngươi Phải Yêu Người Thân Cận Như Chính Mình"
"Hãy Trả lại Cho Xêda"
Mời Dự Tiệc
"Ông Cho Tá Ðiền Canh Tác"
Người Con Thứ Nhất
Những Người Thợ Vườn Nho
"Mười Ngàn Nén Vàng và Một Trăm Quan Tiền"
"Nếu Người Anh Em Của Anh Trót Phạm Tội"
"Người Phải Ði Giêrusalem"
"Còn Anh Em, Anh Em Bảo Thầy Là Ai"
Mẩu Bánh Vụn
"Hãy Yên Tâm, Chính Thầy Ðây, Ðừng Sợ"
"Hãy Cho Họ Ăn"
Viên Ngọc Quý
Lúa Miến Và Cỏ Lùng
" Có Những Tâm Hồn..."
"Gánh Của Ta Thì Nhẹ Nhàng"
Chén Nước Lã
"Ðừng Sợ, Anh Em Còn Quí Hơn Muôn Vàn Chim Sẻ"
"Anh em Hãy Xin Chủ Mùa Sai Thêm Thợ Gặt"
"Sao Thầy Các Ông Lại Ăn Uống Với Quân Thu Thuế Và Tội Lỗi?"
Một Tấm Bánh Bẻ Ra
Hãy Cho Nhau
"Ai Nấy Ðều Ðược Tràn Ðầy Thánh Thần"
"Họ Thuộc Về Cha, Những Kẻ Cha Trao Phó Cho Con"
"Anh Em Hãy Ði Và Làm Cho Muôn Dân Trở Thành Môn Ðệ"
"Thầy Sẽ Không Ðể Anh Em Mồ Côi"
"Trong Nhà Cha Thầy Còn Nhiều Chỗ Ở"
Người Chăn Chiên Vô Hình
Ðồng Hành
"Phúc Cho Ai Không Thấy Mà Tin"
"Ông Là Vua Dân Do Thái Sao?"
Ngôi Mộ Trống
"Hozana, Chúc Tụng Ðấng Nhân Danh Chúa Mà Ðến"
"Lazarô, Hãy Ra Khỏi Mồ"
"Cho Người Mù Ðược Sáng, Và Kẻ Sáng Nên Mù"
"Ông Lấy Ðâu Ra Nước Hằng Sống"
"Con Xin Dựng Ở Ðây Ba Cái Lều"
"Thần Khí Ðưa Người Vào Trong Hoang Ðịa"
"Các Con là Muối Ðất.."
"Phúc Cho Ai Kiến tạo Hòa Bình, Vì Họ Sẽ Ðược Gọi là Con Thiên Chúa"
"Có Phải PhaoLô Chịu Ðóng Ðinh Vào Khổ Giá Vì Anh Em Chăng"
Ðây Chiên Thiên Chúa
"Chính Tôi Mới Cần....Thế Mà Ngài Lại Ðến Với Tôi"
Lễ Hiển Linh
Lễ Thánh Gia
Lễ Chúa Giáng Sinh
Khi Quyền Năng Rợp Bóng
Ngài Là Ðấng Phải Ðến, Hay Là...?
"Hãy Hối cải, vì Nước Trời đã gần "
"Ðến Ðây, Ta Cùng Lên Núi Chúa"