Chủ Nhật 18 Thường Niên ( Năm B )

 

               BÁNH  BỞI  TRỜI

                                          (Gn 6, 24 – 35 )

 

 

Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng vẫn trông chờ

và Chúa đã loan báo một phép lạ khác lơn hơn :

"Tôi là bánh bởi Trời "…

Đây là bánh khác với bánh mọi ngày, là bánh đến từ nơi khác .

bánh được tặng không như một món quà hồng ân của Cha ,

bánh cho mọi người, nên không là bánh của riêng ai hết .

 

Bánh bởi trời không chỉ cho một người .

Chúa xuống trần gian, không chỉ đến một nơi nào đó.

Ngài không đến để ở một mình mà là đến với các tông đồ ,

với đám dân nghèo, người bệnh tật, đói khổ, kẻ bị bỏ rơi .

Ngài đến với cả kẻ mạnh lẫn người yếu, người trí thức lẫn vô học,

người danh giá và tầm thường, người khôn ngoan và bình dân…

 

Ngài là Bánh bởi Trời, Bánh hằng sống

đã từ Trời đến để đem lại sự sống cho mọi người.
Phép lạ lớn nhất trần gian , hằng ngày vẫn đang tái diễn .
Sự sống thuộc về những ai tin vào phép lạ  "bánh bởi Trời "

Một phép lạ cao siêu nhưng đơn sơ, có vẻ khó tin nhưng có thật ,

đầy thực tế, đầy yêu thương, cho trần gian này .

 

Khi Người thương đến với chúng con

Trời cao đã không còn xa lạ

Chạnh thương đám dân lành vất vả

Bánh bởi Trời mang phận long đong

 

 

28-07-2003                                                           Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà