Chủ Nhật 26 Thường Niên ( Năm B )

 

           SỐNG HÒA THUẬN

                                     ( Mc 9, 38 - 50 )

 

Điều cốt yếu của các tông đồ là : đi theo Chúa .

Còn ai thuận, ai chống, ai giống, ai khác với Ngài

thậm chí là đi đường nào, làm những gì, ngồi "ghế " nào…

Thánh Thần của Chúa sẽ lo tất cả , thật không cần tranh cãi 

để giữ hòa khí và sống hòa thuận với nhau .

 

Trở nên thành phần dân Chúa là một hồng ân, một đặc ân ,

nhưng không phải là một đặc quyền, đặc lợi .
Nước Trời với những nhu cầu bao la rộng lớn

luôn mời gọi con người đáp ứng dấn thân .
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít "

cần phải hợp tác với nhau để cùng làm việc .
Đó là điều Chúa muốn nói khi các tông đồ tranh chỗ cao thấp :

"Hãy sống hòa thuận với nhau ".

 

Hãy tập họp, hiệp nhất, thay vì phân tán, chia rẽ

chấp nhận nhau như anh em thay vì khai trừ, tách biệt.
Những khác biệt, giới hạn, bất hòa chỉ là nhỏ khi so với

con người và thế giới đang khao khát Tin Mừng sự sống.

Đường phục vụ có muôn phương vạn nẻo với trăm ngàn cách thế

"Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta ". ( Mc 9, 40 )

 

Chỗ cao tranh luận làm chi nữa

Lòng lo quên theo Chúa mà thôi

Cảm nhận đời mình trong tay Chúa

Ngôi thứ tình Cha sắp định rồi .

 

 22-09-2003                                                                  Bọt Biển

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà