Chủ Nhật 17 Thường Niên ( Năm C )

 

             "LẠY CHA CHÚNG CON …"        

                                                   ( Lc 11,1 – 13 )

 

Lời kinh Chúa dạy chúng ta mang chiều kích bao la

khi hướng chúng ta về trời cao, xin cho danh Ngài hiển trị,

nước Ngài trị đến, ý Ngài mau thể hiện.
Lời kinh hướng về Ngài, đấng biết rõ chúng ta cần gì.
Tin Ngài và sống trong Ngài , Chúng ta không bị

những giới hạn của cuộc sống chặn đường, vây hãm,

không bị ràng buộc bởi những gì phụ thuộc, thứ yếu .

Lời kinh mang chiều kích bao la nhưng thật gần gũi :

Lòng Ngài thật rộng lớn, nhưng lại ở ngay bên chúng ta .

 

Lời kinh Chúa dạy chúng ta mang chiều kích cộng đồng,

khi xin cơm bánh không chỉ cho mình mà xin cả cho nhau,

xin được tha thứ khi học đòi tha thứ .
Con người ý thức mình phải đi từ "cái tôi " riêng tư

đến cái "chúng con " khi có cùng một Cha ,

để được sống trong bình an và ơn thánh.
Sự dữ sẽ không còn đáng sợ khi Thiên Chúa đưa tay cứu vớt,

khi chúng ta sống liên đới với nhau,

để thực hiện " Ý Cha dưới đất cũng như trên trời ".

 

Lời kinh Chúa dạy chúng ta vượt hẳn mọi kinh nguyện trần gian,

khi tin tưởng vào Cha và sống tình anh em,

với những nhu cầu cụ thể của trần gian và nước Trời ;

 

"Ai gõ thì sẽ mở cho "

Lòng ngài nhân hậu, lo chi đủ điều ?

Từ nay xin nguyện sớm chiều

Siêng năng cầu nguyện, hưởng nhiều ơn thiêng .

 

19-07-2004                                                            Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà