Thứ Bảy tuần III mùa Chay

Suy niệm Hô-sê 6:1-6

 

Ta muốn tình yêu, chứ không cần hy lễ!  (Hô-sê 6:6)

 

          Bài đọc này không làm chúng ta lẫn lộn hay sao?  Dân Ít-ra-en thúc giục nhau quay về với Chúa, nhưng Chúa lại từ chối hy lễ của họ, cương quyết từ chối!  Vậy điều gì khiến cho Thiên Chúa đáp lời giận dữ và cay đắng như thế?

          “Ta muốn tình yêu, chứ không cần hy lễ” (Hô-sê 6:6).  Đó là vấn đề.  Chúa nhìn lại những lời của dân Ít-ra-en và thấy lòng họ vẫn không thay đổi.  Lời nói của họ lớn lối lắm, những chẳng có gì sau những lời ấy cả.  Người biết miệng lưỡi bề ngoài ra vẻ của họ chẳng khác gì “tựa sương mai mau tan” (Hô-sê 6:4).  Chúa không muốn lòng đạo đức rỗng tuyếch.  Người muốn có một dân tộc biết lo lắng cho người nghèo và đừng bóc lột họ.  Người muốn một dân tộc biết sống giao ước của Người bảy ngày một tuần chứ không phải chỉ trong ngày sa-bát.

          Từ thời ngôn sứ Hô-sê, Chúa đã chẳng hề thay đổi.  Người vẫn muốn Giáo Hội phải là một dân được dành riêng cho Người.  Người vẫn muốn thấy chúng ta sống trong sự thánh thiện, công bình, vâng phục.  Rồi Người còn không đồng ý bất cứ cách nào chúng ta dùng để biến tôn giáo thành thứ “mì ăn liền” vào các ngày Chúa Nhật, còn những ngày khác trong tuần chúng ta muốn làm gì thì làm.

          Vậy chúng ta phải làm sao đây, nhất là bài đọc hôm nay đã đánh hồi chuông cảnh báo nơi chúng ta?  Một điều quan trọng là chúng ta có thể thống hối.  Chúa vui thích khi chúng ta quay về với Người và thú nhận những sa ngã, không phải vì Người muốn thấy chúng ta phải chịu khuất phục, nhưng vì Người biết quyền năng Người hoạt động làm sao khi chúng ta thực lòng thống hối thay vì dùng hy lễ để tự ru ngủ mình.  Cốt yếu của việc xưng tội là chữa lành và phục hồi, chứ không phải là việc trừng trị tội ác và hình phạt.

          Tuy nhiên còn hơn cả sự thống hối, chúng ta cũng phải đặt ra một kế hoạch để thay đổi.  Kế hoạch này gồm có việc cam kết sẽ cầu nguyện hằng ngày.  Cũng cần có việc xét lương tâm đều đặn và theo từng bước thực tiễn mà tránh phạm tội.  Rồi lại phải có quyết định tham gia đầy đủ hơn vào công cuộc của Giáo Hội, cho việc rao giảng Tin Mừng hay cho công bình xã hội.

          Chúa muốn chúng ta thay đổi đời sống, nhưng để làm điều này, Người cần chúng ta phải cộng tác với Người.  Vậy bạn hãy thống hối và đặt một kế hoạch không chỉ gồm hy lễ, nhưng là tình yêu.

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa Giê-su, con xin dâng trái tim con cho Chúa, để Chúa ban cho con một trái tim mới.  Lạy Chúa, xin làm cho con nên giống Chúa”.