Thứ Sáu tuần III mùa Chay

Suy niệm Mác-cô 12:28-34

 

Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!  (Mác-cô 12:34)

 

          Đám đông dân chúng kinh ngạc về những lời Chúa Giê-su nói.  Không ai dám chất vấn Người thêm điều gì nữa.  Chúa Giê-su đã quen với việc người Pha-ri-sêu và kinh sư đến chất vấn Người về Lề Luật.  Người thường lấy những câu hỏi của họ làm cơ hội trả lời bằng cách nói một dụ ngôn hoặc một giáo huấn để thách thức những kẻ chất vấn hãy bỏ những ngoan cố của họ, hoặc để lột mặt nạ giả hình của họ.  Nhưng lần này Chúa Giê-su lại nói nột điều hoàn toàn bất ngờ.  Vậy đó là điều gì?

          Chúa Giê-su đã thấy vị kinh sư này hiểu được một chút lời giảng của Người.  Dù chcúng ta không biết ông ta hiểu được bao nhiêu, nhưng lời ông nói chứng tỏ rằng ông phải có một cảm nghiệm cá nhân về tính vô dụng của thứ hy lễ thiếu tấm lòng.  Có thể ông đã cảm nghiệm điều ngôn sứ Hô-sê đã mô tả trong bài đọc I hôm nay:  sự chữa lành và tình yêu đến từ một Thiên Chúa tha thứ tội lỗi.  Kết cuộc, ông hiểu ràng yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân là mục đích cao cả nhất của ông và thực sự chu toàn Lề Luật Mô-sê.

          Chúa Giê-su muốn thấy chúng ta cũng hiểu biết như thế.  Người muốn đi vào cốt lõi vấn đề và kêu gọi chúng ta hãy yêu thương theo cách thức chu toàn tinh thần của Lề Luật.  Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ những việc đạo đức thiêng liêng!  Ông kinh sư này có thể là một gương mẫu cho chúng ta.  Ông không bỏ việc tuân giữ Luật Mô-sê;  nhưng ông đã coi Luật ấy theo cách Thiên Chúa muốn.  Những việc đạo đức thiêng liêng của ông đã tuôn trào từ lòng yêu mến Thiên Chúa, nhờ đó có sự sống và tình yêu của Chúa được biểu lộ cho tha nhân.

          Khi chúng ta bắt đầu thấy những việc đạo đức bên ngoài biểu lộ được đức tin của chúng ta, nghĩa là những biểu lộ lòng yêu mến Thiên Chúa và ân sủng Người hoạt động trong chúng ta, thì mọi việc chúng ta làm sẽ hiển hiện trong một ánh sáng mới.  Chúng ta không chỉ đi lễ;  nhưng là chúng ta dâng hiến bản thân trong tình yêu mến Chúa và phục vụ anh chị em.  Chúng ta không chỉ cho người nghèo tiền hoặc cầu nguyện cho người thiếu thốn;  nhưng là chúng ta đang yêu mến Chúa Ki-tô.  Chúng ta không chỉ ăn chay;  nhưng là chúng ta đang từ bỏ chính mình để tình yêu của chúng ta được thanh tẩy.  Chính việc chu toàn tinh thần của Lề Luật đã giải phóng chúng ta để chúng ta yêu thương trong quyền năng của Thánh Thần.

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con ơn hiểu biết!  Xin giúp con biết khiêm nhượng và xin Chúa mở mắt con cho con thấy cốt lõi của Lề Luật mà biết yêu thương đích thực từ cõi lòng!  Con muốn mọi hành động của con phải bắt nguồn từ tình yêu”.