Thứa Bảy tuần Bát Nhật

Suy niệm Dân Số 6:22-27

 

Ngày 1 tháng 1 năm 2011  -  Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa      

 

Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em.  (Dân Số 6:24)

 

          Thật là một bài đọc không đúng chỗ cho ngày lễ hôm nay!  Sao không thay thế bằng bài đọc trích lời ngôn sứ I-sai-a nói tiên tri về người trinh nữ sẽ mang thai và sinh hạ một con trai được đặt tên là Em-ma-nu-en?  Hoặc có lẽ thay thế bằng những lời ngôn sứ Xô-phô-ni-a khuyến khích “Thiếu nữ Xi-on” hãy cất tiếng và vui lên?  Vậy mà Phụng vụ Lời Chúa lại sử dụng bài đọc về ông Mô-sê dạy các tư tế chúc lành như thế nào cho dân Ít-ra-en.  Tại sao thế?

          Có lẽ là vì chúng ta nhận ra nơi Mẹ Ma-ri-a là một người thể hiện cuộc đời đầy những ơn lành hơn hết mọi người khác.  Có ai hơn được Mẹ Ma-ri-a là người đã biết như thế nào là được Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến và thế nào là được Người dủ lòng thương đến?  Có ai hơn được Mẹ Ma-ri-a là người đã biết như thế nào là được Chúa ghé mắt nhìn và được Người ban ơn bình an?

          Nhưng có lẽ còn một lý do khác tại sao đoạn Kinh Thánh này được sử dụng.  Không những Mẹ Ma-ri-a là gương mẫu cho người được lãnh nhận phúc lành của Thiên Chúa, Mẹ còn cho thấy thế nào là đem phúc lành đến cho người khác.  Mẹ đã muốn chúc lành cho đôi tân hôn tại Ca-na.  Mẹ đã muốn chúc lành cho bà chị họ Ê-li-sa-bét.  Mẹ còn tìm cách chúc lành cho Con của Mẹ bằng cách hiện diện khi Người chịu đóng đinh trên thập giá.  Chưa có lần nào chúng ta nghe thấy Mẹ nói không tốt về người khác.  Không bao giờ chúng ta thấy Mẹ “chúc dữ” cho ai, thậm chí cả đến những người lên án tử hình cho Con của Mẹ!

          Như vậy Mẹ Ma-ri-a cho chúng ta thấy cách phải liên hệ với những người chung quanh như thế nào.  Chúa yêu thích khi chúng ta nói những lời chúc lành, hy vọng và khích lệ.  Người vui khi những lời nói của chúng ta giúp tạo nên một môi trường để hạt giống đức tin được lớn lên.  Rồi việc nói chuyện của chúng ta cũng y như vậy.  Những lời nói nặng như lên án, cay cú mỉa mai hoặc ngay cả những lời rủa sả cũng có thể tạo ra một bầu khí độc hại khiến cho người ta khó mà đón nhận được ân sủng và phúc lành của Thiên Chúa.

          Vậy năm nay, chúng ta hãy ý thức cố gắng bớt đi cái thói tiêu cực của chúng ta.  Hãy xin Mẹ Ma-ri-a là Đấng có phúc hơn mọi phụ nữ cầu bầu cho chúng ta.  Mẹ là mẫu gương của chúng ta và nhờ Mẹ, chúng ta đã đón nhận phúc lành cao cả nhất của Thiên Chúa, đó là chính Chúa Giê-su vậy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin mở mắt cho con thấy được những người đang cần đến ân sủng Chúa, để con có thể đem đến cho họ mọi phúc lành của Chúa”.