Thứ Tư tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 12:24-13:5

 

Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta.  (Công Vụ Tông Đồ 13:2)

 

          Những lời này do Chúa Thánh Thần phán với các trưởng lão tại An-ti-ô-ki-a có quá đột ngột không?  Dường như các vị đã ước mơ, thảo luận và hoạch định làm cách nào tốt nhất để loan báo Tin Mừng.  Có lẽ các vị cũng biết rằng chỉ hoạch định không thôi thì chưa đủ, họ cần đến quyền lực và sự hướng dẫn của Chúa để giúp việc rao giảng Tin Mừng được thành công.  Do đó họ đã cầu nguyện và ăn chay, lắng nghe tiếng nói Chúa Thánh Thần.

          Chúa Giê-su đã theo cùng một cách như thế khi Người tuyển chọn các Tông Đồ.  Sau khi gặp gỡ Phê-rô, An-rê và những người khác, Chúa Giê-su đã qua một đêm cầu nguyện, tìm tiếng nói của Chúa Cha để tuyển chọn môn đệ trong việc kêu gọi đặc biệt này.

          Vậy chúng ta học được gì trong việc này?  Phải, trước hết, tốt nhất là hoạch định và sử dụng đầu óc cũng như trực giác để làm quyết định.  Thứ đến, những kế hoạch của Chúa thì cao cả hơn những kế hoạch của chúng ta.  Điểm này có vẻ mâu thuẫn với điểm thứ nhất.  Chúng ta biết thật quan trọng khi phải cẩn thận cân nhắc những quyết định của mình và sử dụng lý lẽ cho đúng.  Nhưng chúng ta cũng cảm thấy thật quan trọng khi phải xin Chúa Thánh Thần soi sáng và dẫn dắt.

          Một số những quyết định chúng ta phải làm có thể quan trọng giống như những quyết định của Chúa Giê-su và các vị trưởng lão An-ti-ô-ki-a.  Nhưng hầu hết những quyết định của chúng ta đều nằm ngay trong cuộc sống hằng ngày.  Bạn có tin được là Chúa Thánh Thần muốn giúp chúng ta trong những quyết định ấy không?  Thí dụ, hôm nay cúng ta sẽ sử dụng thì giờ như thế nào?  Chúng ta phải nói gì với một người đang cần được khích lệ?  Hoặc chúng ta làm sao giúp một người trong gia đình nhận ra tình yêu của Thiên Chúa?

          Khi gặp phải những câu hỏi như thế và phải cân nhắc hành động, bạn hãy xin Chúa Thánh Thần nói với bạn.  Có lẽ bạn có thể dành một chút thì giờ trong lúc cầu nguyện hằng ngày để tìm kiếm sự dẫn dắt của Người.  Trong một quyết định đặc biệt quan trọng, có lẽ bạn nên xin lễ để cầu cho ý chỉ của bạn hoặc nhịn một bữa ăn để thông phần vào việc cầu nguyện của bạn.

          Một khi bạn tin là mình đã nghe Chúa Thánh Thần nói, bạn hãy bước đi trong đức tin.  Rồi bạn hãy đo lường kết quả.  Bạn hãy điều chỉnh lại những sai sót cần thiết và tiếp tục cầu nguyện.  Nhờ thực tập, lòng tin và sự vâng phục, bạn sẽ trở nên một người biết lắng nghe Chúa Thánh Thần.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở tai con để lắng nghe tiếng Chúa hôm nay và xin dẫn dắt mọi quyết định của con.  Xin Chúa ban cho con ơn biết tuân phục khi con nghe Chúa kêu gọi”.