Thứ Tư tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 16:12-15

 

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em.  (Gio-an 16:12)

 

          Chỉ còn mười hai ngày nữa là lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, và để giúp chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi muốn hướng những bài suy niệm về đề tài Chúa Thánh Thần và hoạt động của Người trong tâm hồn chúng ta.  Bài Tin Mừng hôm nay là điều rất đẹp để chúng ta khởi đầu.  Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su bảo các môn đệ là còn “nhiều điều” Người muốn dạy dỗ họ, nhưng họ chưa sẵn sàng để lãnh nhận.  Vậy Người hứa Chúa Thánh Thần sẽ sớm đến và sẽ tỏ ra cho họ biết.

          Vậy “nhiều điều” đây là những điều gì mà Chúa Giê-su muốn dạy các môn đệ và chúng ta?  Sau đây là một số điều:

          Nhờ Chúa Thánh Thần, các Tông Đồ biết rằng dân ngoại đáng được hưởng ơn cứu độ giống như người Do-thái (Công Vụ Tông Đồ 10).  Trong Chúa Ki-tô, không có sự phân biệt.  Mọi người nam hay nữ, nô lệ hay tự do, giàu hay nghèo, đen hay trắng hoặc vàng hay nâu, hết thảy đều có nhân phẩm và giá trị ngang nhau trong vương quốc Thiên Chúa (Ga-lát 3:28).

          Nhờ Chúa Thánh Thần, các Tông Đồ cũng biết rằng Chúa Giê-su không phải chỉ là Đấng Mê-si-a dành cho Ít-ra-en (Cô-lô-xê 1:15-20).  Người là Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa cả trời đất!  Và hiểu biết đó khiến người ta cúi đầu khi thờ phượng.  Hiểu biết đó giúp người ta tuyên xưng “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa” và dấn thân rao giảng Chúa Ki-tô cho mọi người (Phi-líp-phê 2:11).

          Nhờ Chúa Thánh Thần, các Tông Đồ biết rằng không gì có thể tách người ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa (Rô-ma 8:35-39).  Chúng ta hoàn toàn được yên hàn trong tay Chúa.  Người sẽ không khi nào bỏ rơi chúng ta hoặc chối từ chúng ta.  Người đầy lòng thương xót và yêu thương chúng ta mọi lúc!

          Còn bạn thì sao?  Đâu là “nhiều điều” Chúa Giê-su muốn ban cho bạn?  Có lẽ có những câu hỏi không có câu trả lời về Chúa Giê-su và thập giá của Người.  Có lẽ Người muốn ban cho bạn can đảm hơn để bạn chia sẻ đức tin với người khác.  Có lẽ Người muốn dạy bạn làm thế nào để chữa lành một người bạn hoặc một người trong gia đình bạn.  Chúa Giê-su đã ban cho bạn Chúa Thánh Thần.  Giờ đây là lúc hãy để cho những hồng ân của Chúa Thánh Thần tỏ hiện!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở rộng tâm hồn con và tâm trí con.  Con muốn lãnh nhận Chúa nhiều hơn nữa trong lễ Hiện Xuống này”.