Thứ Bảy tuần III mùa Vọng

Suy niệm Giê-rê-mi-a 23:5-8

 

Ngày 18 tháng12  

 

Người ta không còn nói như sau nữa:  “Nhân danh Đức Chúa hằng sống, Đấng đưa con cái Ít-ra-en lên khỏi đất Ai-cập”.  (Giê-rê-mi-a 23:7)

 

          Dân Ít-ra-en thích nhớ lại lịch sử của họ.  Mọi người Do-thái thời ngôn sứ Giê-rê-mi-a đều biết Thiên Chúa đã cứu tổ tiên họ khỏi ách nô lệ và đem vào Hứa Địa như thế nào.  Họ hết thảy đều hãnh diện về những vị anh hùng dân tộc, những người như vua Đa-vít và Sa-lô-môn, như ông Mô-sê và ngôn sứ Ê-li-a.  Thực ra việc thờ phượng trên Đền Thờ đã được thiết lập cũng xoay quanh việc kể đi kể lại những câu truyện lịch sử này.

          Nếu đó là điều tốt thì tại sao ngôn sứ Giê-rê-mi-a lại bảo dân chúng không nên nhai lại lịch sử để tuyên dương những kỳ công của Thiên Chúa nữa?  Thiên Chúa có thực sự muốn họ hãy quên đi dĩ vãng không?

          Không đâu.  Trái lại, Người muốn ban cho họ niềm hy vọng vào tương lai.  Như Thiên Chúa đã cứu thoát cha ông họ ra khỏi Ai-cập bao nhiêu thế kỷ trước đây, Người cũng sẽ cứu thoát họ khỏi Ba-by-lon, “miền đất phương Bắc”, là nơi lưu đày và sỉ nhục cho họ (Giê-rê-mi-a 23:8).

          Thật là một sứ điệp đầy tràn hy vọng!  Thiên Chúa không phủi tay với dân tộc Người đã tuyển chọn.  Người không bỏ rơi họ quanh quẩn trong những kỷ niệm quá khứ.  Người vẫn muốn che chở họ, dạy dỗ và dẫn dắt họ.

          Cũng như dân Ít-ra-en, chúng ta có thể nhìn lại dĩ vãng và nghĩ:  “Giá mà tôi có thể trở lại đó!”  Giá mà chúng ta có thể trở lại cái thuở trước khi có cuộc cách mạng về giới tính, hoặc trở về thời mọi người đều đi nhà thờ và tôn kính Chúa.  Nhưng vấn đề do lối suy nghĩ này là nó khiến chúng ta sống bám vào dĩ vãng, thay vì phải nhận ra đâu là những thách đố và mạo hiểm Chúa muốn chúng ta đón nhận hôm nay.

          Chúa khi nào cũng quyền năng, hôm nay cũng như hôm xưa.  Người không bỏ rơi chúng ta.  Người muốn chúc phúc cho chúng ta mỗi ngày.  Vậy bạn hãy mở lòng đón Chúa hôm nay đi!  Bạn hãy xin Người đỗ tràn xuống bạn và gia đình bạn ân sủng để giúp bạn thực hiện được nhiều điều hơn là cứ sống cho qua ngày.  Bạn cũng hãy nhớ Chúa muốn bạn đem những ơn lành Người ban cho bạn đến với mọi người bạn gặp gỡ.  Vậy hôm nay bạn hãy chúc phúc cho ít nhất mười người, và mỗi ngày như vậy cho tới lễ Giáng Sinh.  Đó là món quà tốt nhất chúng ta có thể trao tặng!

 

          “Lạy Chúa, con tin Chúa là Thiên Chúa hằng sống.  Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến với con hôm nay và tỏ cho con thấy quyền năng của Chúa!”