Thứ Hai tuần 1 Thường niên

Suy niệm Do-thái 1:1-6

 

Mọi thiên thần của Thiên Chúa phải thờ lạy Người.  (Do-thái 1:6)

 

          Lạy Chúa, Chúa cao cả và đáng ca tụng muôn đời!  Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Ngôi Lời, là lời sau cùng Thiên Chúa phán với dân Người và là mặc khải vĩ đại nhất cho thấy tình yêu, vẻ tôn nghiêm và lòng thương xót của Người.  Từ đời nọ sang đời kia, Cha của Chúa đã phán với dân Người qua các vị ngôn sứ và các vua, qua những chiến sĩ oai hùng và những người lao động nghèo nàn.  Nhưng giờ đây trong Chúa, Thiên Chúa đã ban cho chúng con “hình ảnh trung thực của bản thể Người” (Do-thái 1:3).

          Lạy Chúa Giê-su, chúng con hiệp cùng các thiên thần thờ lạy Chúa hôm nay, vì Chúa đã “tẩy trừ tội lỗi” cho hết thảy chúng con (Do-thái 1:3).  Không ai phải đứng ngoài quyền năng cứu chuộc của Chúa.  Không tội lỗi nào nặng nề đến nỗi Chúa không tha thứ.  Rồi Chúa không chỉ tha thứ những vấp phạm của chúng con, mà còn thanh tẩy nữa!  Chúa rửa sạch chúng con đến nỗi mọi tội lỗi chúng con đều tan biến và chúng con lại có thể bắt đầu lại, không còn phải lo âu phiền muộn hoặc thất vọng vì quá khứ nữa.  Nhờ thập giá, Chúa đã thực hiện những điều mà ngàn vạn hy tế của Do-thái qua mọi thời cũng không làm nổi.  Chúa đã mở cửa trời và mời gọi chúng con hết thảy hãy “vững tâm tới gần ngai ân sủng” (4:16).  Thực là một ân huệ tuyệt diệu!

          Lạy Chúa Giê-su, mọi chúc tụng và vinh quang đều thuộc về Chúa, vì giờ đây Chúa đang “ngự bên hữu Đấng cao cả trên trời” (Do-thái 1:3).  Mọi quyền lực, sức mạnh trên trời dưới đất đều quy phục Chúa.  Chúa được tôn vinh là Chúa trời đất, và Chúa đã kế nghiệp vương quốc muôn muôn đời.  Dù cho nước này nổi lên chống nước kia, dân mọi bộ tộc và mọi chủng tộc gây chiến với nhau, Chúa vẫn hứa đem đến bình an và hòa giải theo như đức khôn ngoan của Chúa và giờ khắc của Thiên Chúa Cha.  Cũng vậy, dù chúng con phạm tội nhiều lần và sa chước ma quỷ cám dỗ, Chúa vẫn hứa ngày nào đó chúng con sẽ được giải thoát hoàn toàn.  Tất cả những gì Chúa làm là giữ cho chúng con luôn hướng mắt nhìn vào Chúa rồi Chúa sẽ giải thoát chúng con.

          Lạy Chúa Giê-su, Chúa là “Đấng thừa kế mọi sự” và mọi sự thuộc về Chúa (Do-thái 1:2).  Lạy Chúa, chúng con thuộc về Chúa!  Vậy xin Chúa hãy nhận lấy cuộc sống chúng con hôm nay và chủ trị nó.  Lạy Chúa Giê-su, xin nắn đúc chúng con biến thành dân Chúa đã kêu gọi.  Lạy Chúa, chúng con muốn sống để thờ phượng Chúa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, chúng con kính sợ Chúa và chúng con dâng Chúa tâm hồn chúng con!”