Thứ Tư tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:29-39

Mọi người đang tìm Thầy.  (Mác-cô 1:37)

          Có bao giờ bạn nhận thấy mỗi tác giả sách Tin Mừng kể lại câu truyện Chúa Giê-su một cách khác không?  Căn bản câu truyện thì vẫn như nhau, nhưng mỗi tác giả lại nhấn mạnh đến những chi tiết khác nhau trong khi vẫn giữ nguyên mục tiêu chính của Tin Mừng ngài đang viết.  Chúng ta thử lấy đoạn thánh Mác-cô kễ lại cách thức Chúa Giê-su chữa lành bà nhạc mẫu của ông Phê-rô.  Mác-cô nhấn mạnh việc Chúa Giê-su cầm lấy tay bà và giúp bà đứng dậy khi Người chữa lành cho bà.  Khung cảnh thân mật và cảm thông ấy thích hợp với toàn bộ mục tiêu của Tin Mừng Mác-cô, là cho thấy làm sao Chúa Giê-su gần gũi với chúng ta, làm sao người ta có thể đến với Chúa và Người quan tâm cho chúng ta như thế nào.  Trong một đoạn tương tự, sau khi cầm tay một em bé gái và cho em chỗi dậy từ cõi chết, Chúa Giê-su lập tức bảo gia đình em kiếm cái gì cho em ăn (Mác-cô 5:43).

          Còn thánh Lu-ca thì thường nhấn mạnh đến giá trị của cộng đoàn và tình anh em, nên ngài kể rằng các môn đệ xin với Chúa Giê-su chữa lành cho bà mẹ vợ ông Phê-rô (Lu-ca 4:38).  Ở nơi khác, thánh Lu-ca đi vào chi tiết là một nhóm phụ nữ, tức là một cộng đoàn nhỏ, đã theo Chúa Giê-su và giúp đỡ về phương diện tài chánh (8:1-3).

          Rồi đến thánh Mát-thêu, ngài trình bày Chúa Giê-su là Đấng làm cho những lời tiên tri về Đấng Mê-si-a được ứng nghiệm.  Ở cuối câu truyện, Mát-thêu bảo chúng ta là Chúa Giê-su đã thực hiện những phép lạ chữa lành để ứng nghiệm điều viết trong sách ngôn sứ I-sai-a:  “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Mát-thêu 8:17).  Như thế ở đây chúng ta có ba trình thuật về cùng một câu truyện, mỗi trình thuật cho chúng ta thấy một điều gì mới và khác biệt về Chúa Giê-su và tình yêu Người dành cho chúng ta.  Vì Chúa đã sắp đặt các sách Tin Mừng theo cách đó nên chúng ta hết thảy đều hiểu biết được Chúa Giê-su một cách đầy đủ và phong phú hơn.

          Lần tới khi đọc một câu truyện Tin Mừng, bạn hãy để ý tìm ra cùng một câu truyện ấy trong sách Tin Mừng khác và hãy đọc kỹ lưỡng.  Bạn hãy tìm những chi tiết hoặc ý tưởng thêm vào của câu truyện đó.  Bạn nên nhớ:  Chúa ban cho chúng ta Kinh Thánh để chúng ta được gần Chúa Giê-su hơn và yêu mến Người hơn.  Còn cách nào tốt hơn là chiêm ngưỡng Người qua những con mắt của bốn tác giả thay vì một mà thôi?

          “Lạy Chúa Giê-su, xin tỏ mình cho con biết Chúa qua các sách Tin Mừng.  Xin Chúa giúp connhìn Chúa rõ ràng hơn và yêu Chúa sâu xa hơn khi con suy gẫm về Chúa trong Kinh Thánh”.