Thứ Năm tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 9:1-8

 

Con Người có quyền.  (Mát-thêu 9:6)

 

          Thánh Mát-thêu bảo chúng ta rằng khi Chúa Giê-su chữa lành cho một người bại liệt, dân chúng “tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế” (Mát-thêu 9:8).  Đang khi việc chứng kiến một phép lạ là điều tuyệt diệu tự bản chất, thì đồng thời dân chúng cũng ngạc nhiên về uy quyền và phẩm giá Chúa Giê-su đã tỏ ra.  Họ ngạc nhiên khi nhìn thấy một con người có Thiên Chúa đầy tràn đến nỗi bệnh tật và tội lỗi cũng phải phục tùng Người.

          Đoạn Tin Mừng này cho chúng thấy Thiên Chúa có những kế hoạch lớn lao cho con cái Người.  Bởi vì khi Người đã dựng nên nguyên tổ chúng ta và ban cho các ngài quyền thống trị trên mọi loài sống động, Thiên Chúa chúng ta đã cho chúng ta được bước đi với phẩm giá lớn lao.  Thậm chí ngay đến tội lỗi cũng không thay đổi được ý định của Thiên Chúa.  Người đã sai Con của Người đến, không những để tha thứ cho chúng ta mà con phục hồi cho chúng ta quyền thừa kế như là con cái Người.

          Làm sao chúng ta lấy lại được ý thức về nhân phẩm và danh dự này?  Bằng cách dâng trọn tâm hồn chúng ta cho Chúa trong tín thác và vâng phục.  Bạn hãy nhớ lại ông Áp-ra-ham đã đợi chờ bao nhiêu năm mới nhận được một người con trai là I-sa-ác?  Dù cho I-sa-ác có quý giá như thế nào đối với mình thì ông Áp-ra-ham cũng vẫn muốn hy sinh con ông nếu Chúa truyền cho ông phải sát tế con.  Nhờ lòng tín thác và vâng phục của ông Áp-ra-ham, Chúa đã làm cho con cháu ông đông đúc như sau trên trời và Người tuyên bố rằng chúng sẽ có quyền bính trên mọi kẻ thù (Sáng Thế 22:17).

          Thưa anh chị em, Chúa muốn chúng ta hãy bước đi trong tự do.  Khi chúng ta hiến mạng sống cho Chúa Giê-su, cửa trời sẽ mở ra cho chúng ta.  Người sẽ ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để làm những quyết định hằng ngày và sức mạnh để yêu thương tha nhân.  Chúng ta đừng để cho ma quỷ thuyết phục chúng ta rằng Thiên Chúa không yêu thương chúng ta đâu hoặc Người đã cất đi những ơn lành ban cho chúng ta.  Chẳng có gì đổi thay được chân lý!  Chúng ta đừng sợ cầu xin được chữa lành, cho chúng ta cũng như cho người khác.  Chúng ta hãy nắm chắc lấy uy quyền Chúa đã ban và hãy xin Người đổ tràn phẩm giá trên chúng ta vì đó là dành cho chúng ta, phẩm giá của những người con cái Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con xin dâng lên Chúa cuộc đời con.  Con đón nhận ơn lành Chúa, giáo huấn và quyền năng của Chúa trên con.  Khi con tùng phục Chúa, xin cho con biết được phẩm giá Chúa ban cho mọi người dân Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, xin làm cho con nên giống Chúa”.