Thứ Tư tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 10:1-7

 

Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại.  (Mát-thêu 10:5)

 

          Chúng ta đừng lấy làm lạ khi Chúa Giê-su bảo các Tông Đồ trong chuyến truyền giáo lần đầu tiên là “Tốt hơn hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en” (Mát-thêu 10:5-6).  Mặc dù Chúa Giê-su đến là vì toàn thể nhân loại, Người vẫn có một tình yêu sâu đậm với Ít-ra-en, đối với dân tộc của Người, vì họ là những kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn.  Người biết rằng mỗi biến cố trong lịch sử Ít-ra-en đều đưa tới việc Người đến và Người muốn hoàn tất mọi lời Thiên Chúa hứa với họ.

          Nhưng hình như Chúa Giê-su có một lý do khác để giới hạn, đòi các Tông Đồ phải đến với dân tộc họ trước hết.  Thử hỏi có cách nào khác tốt hơn để học hỏi những cơ bản của việc rao giảng Tin Mừng cho bằng bắt đầu với anh chị em trong đức tin?  Họ đã lớn lên với cùng những lễ nghi thờ phượng và truyền thống, cho nên họ biết phải bắt đầu từ đâu.  Có lẽ là điều tốt khi họ không phải ứng xử ngay với những phức tạp của các tôn giáo và triết lý ngoại bang.  Họ có thể tập trung vào những cơ bản rút ra từ Tin Mừng.

          Các Tông Đồ đã phải khởi đầu từ một nơi nào đó nên chúng ta cũng vậy.  Nơi tốt nhất để chúng ta bắt đầu là ngay trước cửa nhà chúng ta, trong gia đình và trong các cộng đoàn, với những người chúng ta đã quen biết.  Như thánh Phao-lô nhắc nhở chúng ta, là Chúa muốn chúng ta làm điều tốt cho mọi người, “nhất là cho những anh em cùng trong đại gia đình đức tin” (Ga-lát 6:10).  Truyền giáo cho những người ở chung quanh chúng ta cũng quan trọng như công cuộc truyền giáo ở xa hàng ngàn dặm.  Theo những cách thức nào đó, việc truyền giáo ấy còn quan trọng hơn.  Nếu chúng ta không đem Tin Mừng đến gia đình chúng ta thì ai sẽ làm việc ấy?  Nếu người láng giềng không khám phá ra Chúa Ki-tô nơi chúng ta thì họ biết gặp được Người ở đâu?

          Theo một nghĩa nào đó, nói với người lạ về Tin Mừng là điều dễ làm hơn, vì gia đình và bạn bè biết bạn quá rõ với những khuyết điểm của bạn.  Nhưng đừng để cho điều ấy làm bạn nản lòng.  Có thể bạn không biết nói những lời thuyết phục.  Có thể bạn không cho người ta một chứng từ liên tục.  Nhưng bạn không cần phải hoàn hảo.  Bạn chỉ phải tỏ ra mình là một người bạn đồng hành đã tìm thấy một con đường thật tốt hơn để theo.  Và điều ấy ai cũng làm được cả.  Vậy hôm nay, bạn hãy tìm kiếm những cánh cửa Thánh Thần mở ra cho bạn và chỉ cần chia sẻ những gì trong tâm hồn bạn thôi.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con nhận ra những cơ hội rao giảng Tin Mừng ở ngay trước mặt con.  Xin Chúa ban cho con ân sủng con cần để chia sẻ tình yêu của Chúa với những người gần gũi con nhất”.