Thứ Hai tuần 2 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 2:18-22

 

Tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ.  (Mác-cô 2:20)

 

          Bạn thử tưởng tượng khung cảnh sau đây:  Trí óc sáng tạo của Chúa Giê-su đụng độ với não trạng cứng cỏi và thủ cựu của một số kẻ dò xét Người.  Chúng tôi thường thấy những kẻ theo Chúa ăn chay.  Tại sao các môn đệ ông không ăn chay?  Người ta quen thuộc với giao ước Mô-sê và lời kêu gọi ăn chay, còn Chúa Giê-su lại trình bày vấn đề ấy một cách mới mẻ.  Bạn thử tưởng tượng Người trả lời họ như sau:  Đang khi tôi có mặt mà  ăn chay thì khác nào cứ muốn nghe băng nhựa bằng cái máy chơi dĩa vậy.  Các ông đang pha trộn những kỹ thuật cũ và mới với nhau.  Chúng ta cứ vui với nhau đang khi tôi còn ở đây đi, vì sẽ có ngày tôi trở về với Cha tôi.

          Nếu thế thì chúng ta đang ở đâu đây?  Chúa Giê-su đã về với Chúa Cha, nhưng Người cũng hiện diện trong tâm hồn chúng ta qua Chúa Thánh Thần.  Có phải như vậy nghĩa là giờ đây chúng ta phải ăn chay, vì Người đã trở về trời?  Hay là chúng ta không cần ăn chay vì Người ở trong tâm hồn chúng ta?

          Câu trả lời vừa là phải vừa không phải.  Chúa Giê-su ở với chúng ta, Người không bỏ chúng ta mồ côi.  Nghĩa là cuộc sống chúng ta cần phải có sự vui mừng, bình an và trọn vẹn.  Đồng thời chính chúng ta lại không luôn ở với Chúa Giê-su.  Chúng ta hết thảy biết thế nào là xa cách Chúa, hoặc vì những tội lỗi chưa xưng thú, không một lòng một trí khi cầu nguyện, hoặc do bận rộn công việc trong ngày.  Chúng ta có thể là những máng chuyển ơn Chúa Thánh Thần, nhưng lại là những bình sành, có khuynh hướng phạm tội, ích kỷ, nghi ngờ và bao lần yếu  đức tin.

          Vì thế Chúa Giê-su muốn chúng ta phải ăn chay:  để chúng ta có thể gần Người.  Người biết khi chúng ta từ bỏ mình theo bất cứ cách thức nào, thì chúng ta đang nói với mình rằng chúng ta muốn có Chúa nhiều hơn.  Chúng ta đang bảo mình rằng thế gian không phải là ngôi nhà sau hết và chúng ta mong mỏi được thấy Chúa Giê-su rõ ràng hơn.  Ăn chay thanh lọc chúng ta.  Nó giúp chúng ta làm cho đức tin sâu xa hơn.

          Anh chị em, Chúa Giê-su luôn ở với chúng ta “cho đến ngày tận thế” (Mát-thêu 28:20).  Người cũng muốn làm như thế trong cuộc sống chúng ta.  Người muốn chúng ta vui sống với Người.  Điều Người muốn trên hết, đó là chúng ta hãy hướng lòng về với Người.  Ước gì chúng ta hết thảy học bỏ đi con người mình mỗi ngày một chút để Chúa được lớn lên trong chúng ta!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin rằng Chúa luôn ở bên cạnh con.  Xin giúp con ở gần Chúa”.