Thứ Tư tuần 2 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 3:1-6

 

Họ rình xem Chúa Giê-su.  (Mác-cô 3:2)

 

          Tình yêu ở đâu?  Câu hỏi ấy đến với chúng ta khi chúng ta đọc về cách giải thích khắt khe luật Mô-sê.  Họ gữ vai trò gìn giữ và giải thích Lề Luật.  Họ rất chân thành trong nỗ lực ấy.  Nhưng lỗi lầm của họ, nhất là khi đem so sánh họ với Chúa Giê-su, là cách thức một số người quá nhấn mạnh đến ngôn từ của Lề Luật hơn là đến tinh thần của Lề Luật.  Cho nên để gài bẫy Chúa Giê-su, một số đã tố cáo Người phạm Luật của Thiên Chúa khi Người chữa lành một người đau ốm trong ngày sa-bát.  Điều này đưa tới câu hỏi tức cười mà Chúa Giê-su bắt buộc phải hỏi họ:  “Ngày sa-bát có được phép làm điều lành hay không?” (Mác-cô 3:4).

          Những người Pha-ri-sêu cho rằng Chúa Giê-su vì động lòng thương tình trạng của người bệnh nên đã có tội khi thực hiện việc chữa lành là điều không được phép làm vào ngày sa-bát.  Thay vì theo lẽ tự nhiên thường tình thì họ lại bám chặt vào lối giải thích lời Chúa khiến họ đi tới một cách ứng xử thật vô lý.  Dĩ nhiên làm việc lành trong ngày sa-bát đó là điều phải!  Dĩ nhiên chữa lành cho một người vào ngày hưu lễ là điều phải!  Vậy chứ ngày sa-bát không phải là ngày tốt nhất để chữa lành cho một người và giúp họ được chia sẻ sự “nghỉ ngơi” của Chúa hay sao?

          Cũng như những người Pha-ri-sêu, Chúa Giê-suyêu mến Lề Luật và đã sống theo Lề Luật.  Tuy nhiên Người biết rằng giữ Luật đòi hỏi phải có tình yêu là chìa khóa, chứ không phải sự giải thích lan man quá đáng các qui tắc.  Khi bảo người bại tay “Hãy đứng dậy” (Mác-cô 3:3), hoặc hãy đứng lên trước công chúng, Chúa Giê-su đã báo trước việc Người sống lại trong ngày Phục Sinh, sự phục sinh Người muốn chia sẻ với hết thảy chúng ta.

          Theo một ý nghĩa nào đó, mỗi người chúng ta cũng chính là người bại tay ấy trong hội đường, được mời gọi “hãy đứng dậy” và bước vào sự an nghỉ của Chúa Giê-su.  Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy hình dung Chúa Giê-su đang đứng trước mặt bạn, mời bạn hãy đứng dậy để ở với Người.  Có gánh nặng nào trì kéo bạn xuống không?  Bạn có thay thế luật yêu thương bằng cái lối vị lề luật một cách nghiêm ngặt và nặng nề không?  Bạn hãy bỏ lối ấy đi và hãy đến với Chúa Giê-su.  Người có dư đầy ân sủng để giúp bạn bước theo Người với tâm hồn hoan hỉ và bình an!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, không có Chúa hướng dẫn, con không mong có thể làm vui lòng Chúa Cha.  Xin Chúa dạy con biết suy nghĩ và hành động làm sao đúng với luật yêu thương và từ bi của Chúa”.