Chúa Nhật tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 15:21-28

 

Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!  (Mát-thêu 15:28)

 

          Bạn có tưởng tượng được lời cầu xin của bạn bị Chúa Giê-su từ chối ba lần như đã xảy ra cho người đàn bà ấy không?  Trước hết Chúa Giê-su làm lơ không biết đến bà ấy.  Rồi Người bảo Người không được sai đến với dân ngoại, mà chỉ đến với người Do-thái mà thôi.  Cuối cùng Người ám chỉ bà không được bằng một “con chó” (Mát-thêu 15:26).  Điều này thật làm cho người ta thất vọng!  Nhưng bà ấy sẽ không bị chối bỏ và cuối cùng rồi Chúa Giê-su cũng đã ban cho bà điều bà đã khẩn cầu Người.

          Bây giờ bạn có thực sự nghĩ rằng Chúa Giê-su sẽ bỏ mặc người đàn bà khốn khổ này trong móng vuốt của quỷ ám không?  Thay vì thế, chẳng lẽ không có thể là Người nhân cơ hội này muốn dạy các môn đệ điều gì đó hay sao?

          Chúa Giê-su đã cho các môn đệ thấy lòng từ bi và yêu thương của Thiên Chúa dành cho hết mọi người.  Qua tất cả những lời nói của Người trong đoạn này, dường như Người muốn nhấn mạnh đến sự kiện người đàn bà đó là dân ngoại.  Nhưng cuối cùng Người lại khen ngợi lòng tin lớn lao của bà, điều ấy cho thấy rõ hễ ai đến cùng Người với lòng tin thì sẽ được Người đón nhận, chứ không phải chỉ những “người công chính”, cũng không phải chỉ những người Do-thái.

          Chắc chắn ông Phê-rô đã ghi nhớ câu chuyện này khi sau này ông đã được mời gọi hãy chia sẻ Tin Mừng với ông Co-nê-li-ô, viên đại đội trưởng người Rô-ma.  Phá bỏ truyền thống Do-thái, ông Phê-rô vào nhà viên sĩ quan và nói với ông ta:  “Quý vị thừa biết:  giao du hay vào nhà một người khác chủng tộc là điều cấm kỵ đối với người Do-thái.  Nhưng tôi thì Thiên Chúa đã cho tôi thấy là không được gọi ai là ô uế hay không thanh sạch” (Công Vụ Tông Đồ 10:28).  Kết quả do thái độ của ông Phê-rô là những người dân ngoại đã được rửa tội lần đầu tiên và Giáo Hội đã mở cửa ra đón tiếp người của mọi chủng tộc hoặc mọi văn hóa.

          Cũng như Chúa Giê-su đã làm đối với ông Phê-rô và những người khác, Người cũng muốn mở rộng nhãn quan của chúng ta.  Người muốn cho mọi người được cứu độ, chứ không phải chỉ những người được chúng ta coi là xứng đáng.  Vậy hôm nay bạn hãy tìm kiếm những cơ hội có thể chia sẻ tình yêu của Chúa Ki-tô với người nào bạn có thể đã bỏ qua.  Bạn có thể ngạc nhiên xem người mà bạn tìm thấy đang mong muốn lắng nghe bạn.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con biết gạt bỏ mọi sự làm cản trở kế hoạch của Chúa.  Xin Chúa ban cho con trái tim của Chúa, để con có thể đem người khác đến với Chúa”.