Thứ Ba tuần 23 Thường niên

Suy niệm Cô-lô-xê 2:6-15

 

Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Ki-tô Giê-su, hãy dựa vào đức tin…  (Cô-lô-xê 2:7)

 

          Thật là tức cười khi thông tin đã trở thành một phần sống động về bất cứ mặt nào trong cuộc sống chúng ta.  Từ những tường trình thời tiết cho tới những việc cập nhật địa chỉ trên mạng, những nguồn tin tức, những chương trình truyền hình, chúng ta hết thảy đều có những dữ kiện trong đầu.  Cho nên mới có câu hỏi:  Tôi đang sử dụng cơ sở dữ kiện nào để giúp mình làm những quyết định?

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, thánh Phao-lô nói với tín hữu Cô-lô-xê rằng nếu họ đâm rễ sâu trong đức tin, họ sẽ không bị mắc bẫy do những triết lý “giả dối và rỗng tuếch” của thế gian.  Không những họ có thể đứng vững trước mọi cám dỗ, mà còn phân định được điều tốt điều xấu trong môi trường sống.  Tại sao?  Vì đâm rễ sâu trong đức tin sẽ cho họ một nền móng vững chắc, một cơ sở dữ kiện chân lý để họ sử dụng như những tiêu chuẩn mà xét đoán.

          Chìa khóa là hãy hướng mắt nhìn vào Chúa Giê-su và cố gắng hết sức sống những chân lý đức tin.  Hiểu theo nghĩa nào đó, chúng ta còn ở trong vị thế thuận lợi hơn cả tín hữu Cô-lô-xê nữa!  Chúng ta có hai ngàn năm lịch sử và giáo huấn của Giáo Hội để thêm vào cơ sở dữ kiện của chúng ta.  Chúng ta có không biết bao nhiêu vị thánh nhân với cuộc sống dạy chúng ta về những chiều kích mới của những chân lý quan trọng nhất chúng ta phải biết:  đó là Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện;  Chúa Giê-su đã chết vì tội lỗi chúng ta;  Chúa Thánh Thần sống trong chúng ta;  Chúa Giê-su sẽ trở lại để thiết lập vương quốc Người vĩnh viễn.

          Vậy làm sao chúng ta để cho ánh sáng hướng dẫn này ảnh hưởng thực tiễn trên ngày sống của chúng ta?  Bằng cách hằng ngày đi sâu vào căn rễ đức tin của chúng ta.  Càng đâm rễ sâu, trí tuệ chúng ta càng được tôi luyện và tâm hồn chúng ta càng được nâng cao.

          Kết quả khích lệ nhất chúng ta có được khi cầu xin Thánh Thần xây dựng đức tin chúng ta, đó là chúng ta thấy mình yêu mến Chúa Giê-su nhiều hơn và đậm hơn.  Chúng ta thấy mình đâm rễ chắc chắn nơi Người, để tâm hồn chúng ta được đầy tràn tình yêu, cảm tạ và vui mừng nhờ có Chúa Giê-su ở đó và nhờ những gì Người thực hiện cho đời sống chúng ta.  Nhất là khi đâm rễ sâu trong Chúa Ki-tô, chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-su tuyệt vời, tốt lành và vinh hiển như thế nào.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì Chúa là tảng đá cứu độ con.  Xin dạy con biết làm sao xây dựng đời con trên những chân lý vĩnh cửu của Chúa”.