Chúa Nhật tuần 31 Thường niên

Suy niệm Ma-la-khi 1:14-2:2,8-10

 

Tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha sao?  (Ma-la-khi 2:10)

 

          Bằng một câu hỏi giản dị, ngôn sứ Ma-la-khi đã tận căn nói lên chúng ta là ai.  Vì tất cả chúng ta đều từ một Cha mà đến, nên chúng ta bình đẳng với nhau về phẩm giá.  Tất cả chúng ta đều có cùng một quyền sống và đáng được người khác tôn trọng như nhau cũng như được chăm sóc giống như mọi người.

          Ngôn sứ Ma-la-khi ở đây đang nói với các tư tế ở Giê-ru-sa-lem là những người lạm dụng vai trò lãnh đạo của họ.  Họ tỏ ra không công bằng và lợi dụng địa vị của họ.  Vì lối sống gây gương xấu và những dạy dỗ một chiều của họ, nhiều người dưới sự dẫn dắt của họ đã bắt đầu “lảo đảo” (Ma-la-khi 2:8).  Tình trạng đã tồi tệ khiến cho ngôn sứ Ma-la-khi phải tố cáo các tư tế này đã làm mất đi giao ước Thiên Chúa đã ký kết với tổ tiên thiêng liêng của họ là tổ phụ Lê-vi!

          Trái ngược với tư cách của họ là những gì thánh Phao-lô mô tả về sứ vụ của ngài đối với tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca như sau:  “Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng… Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em… cả mạng sống của chúng tôi nữa” (1 Thê-xa-lô-ni-ca 2:7,8).  Thánh Phao-lô đã hiểu phẩm giá mọi người con Chúa cùng chia sẻ.  Ngài đã ý thức rõ ràng về một người Cha mà mọi người đều có chung với nhau, đó là một Thiên Chúa đã dựng nên từng người chúng ta.

          Những bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta hãy xét lại tư tưởng cũng như lối sống của chúng ta.  Có nhóm người nào bị bạn khinh thường không?  Có thể đó là những người có lý lịch từ một xã hội hoặc nền kinh tế khác.  Có thể chúng ta nhìn với ánh mắt nghi ngờ những người theo tôn giáo khác hoặc có những xác tín chính trị khác với chúng ta.  Dĩ nhiên, chúng ta phải nắm vững chân lý Chúa đã mặc khải, nhưng chúng ta cũng phải đối xử với mọi người bằng tất cả lòng kính trọng.  Nếu Chúa Giê-su đã cho họ một giá trị đến nỗi chết cho họ, thì chúng ta lại không đối xử với họ và mọi người chúng ta gặp với một lòng kính trọng hay sao?

 

          “Lạy Cha trên trời, xin giúp con biết đối xử với người khác theo phẩm giá con người.  Qua mọi cách tiếp xúc với người khác trong đời sống con, xin cho sự tiếp xúc ấy thấm nhuần tình yêu Chúa dành cho người ấy như là con của Chúa!”