Thứ Bảy tuần I mùa Chay      

Suy niệm Thánh Vịnh 119:1-2,4-5,7-8

 

Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.  (Thánh Vịnh 119:2)

 

         Được chúc phúc có nghĩa là gì?  Theo từ điển, điều ấy có nghĩa là “được ủng hộ do Thiên Chúa hoặc Đấng Tối cao”.  Theo văn hóa dân gian, bạn được chúc phúc nếu bạn có nhiều của cải hoặc được khỏe mạnh.  Nhưng Thiên Chúa nhìn việc chúc lành một cách khác.  Đang khi Người chăm sóc cho cuộc sống thể lý của chúng ta, thì phúc lành của Người thường nghiêng về mặt thiêng liêng hơn là về vật chất.  Phúc lành Người ban cho chúng ta là sự hiện diện của Người.  Phúc lành Người ban cho chúng ta là đức khôn ngoan và hiểu biết của Thiên Chúa.  Phúc lành Người ban cho chúng ta là bình an, ngay cả khi chúng ta đang ở giữa sóng gió cuộc đời.  Rồi hơn hết mọi sự, phúc lành Người ban cho chúng ta là tình yêu của Người.

         Dân Ít-raen đã được chúc lành khi Thiên Chúa kêu gọi họ làm dân riêng và lập một giao ước với họ.  Chúa Giê-su gọi ông Phê-rô là người được chúc phúc vì ông đã tuyên xưng Người là Đấng Mê-si-a và là Con Thiên Chúa (Mát-thêu 16:17).  Chúa còn dạy rằng hễ ai nghe lời Chúa mà đem ra thực hành thì người ấy là kẻ được chúc phúc (Lu-ca 11:8).  Người còn chúc lành cho tất cả những ai tin vào Người, dù họ không thấy Người (Gio-an 20:29).  Thánh Phao-lô tuyên bố những ai được tha thứ tội lỗi thì họ là những kẻ được chúc phúc (Rô-ma 4:7).  Rồi ông Gio-an là người thấy thị kiến đã nói rằng những người “giặt sạch áo mình” trong nước Rửa tội và ăn trái từ “cây sự sống” là Bí tích Thánh Thể thì được chúc phúc (Khải Huyền 22:14).

         Hôm nay là cơ hội tốt để suy nghĩ về mọi đường lối Chúa tiếp tục chúc phúc cho chúng ta.  Người cho chúng ta thấy bình an và sự hiện diện của Người khi chúng ta đến với Người giữa tình huống khó khăn.  Người giúp chúng ta tìm được sức mạnh để tha thứ cho một người đã làm chúng ta bị tổn thương.  Người thúc giục lương tâm chúng ta để biết quay lưng khỏi cơn cám dỗ và Người cũng ban cho chúng ta ơn sủng để thực hiện điều ấy!  Tất cả những điều này và rất nhiều điều khác nữa, rõ ràng đều là những phúc lành Chúa ban!

         Bất kể bạn đã được Chúa chúc phúc thật nhiều trong quá khứ như thế nào, thì Người vẫn muốn bạn hãy biết rằng Người còn thật nhiều phúc lành dành cho bạn hôm nay và trong những ngày sắp tới.  Một số phúc lành cũng giống như những phúc lành bạn đã nhận được, còn những phúc lành khác sẽ hoàn toàn là những điều bất ngờ bạn không nghĩ đến.  Điều duy nhất bạn phải làm là hãy cố gắng mở lòng cho Người, rồi phúc lành sẽ đổ tràn trên bạn.

 

         “Lạy Chúa, Chúa thật là quảng đại!  Xin giúp con nhận ra những phúc lành Chúa đã ban cho con dư đầy.  Xin Chúa dạy con biết mở lòng để đón nhận mọi phúc lành Chúa muốn ban cho con hôm nay”.