Thứ Hai tuần III mùa Chay

Suy niệm 2 Vua 5:1-15

 

Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra, rồi đứng mà khẩn cầu danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ông ta.  (2 Vua 5:11)

 

         Tội nghiệp ông Na-a-man!  Ông đã cẩn thận hoạch định cho chuyến đi tìm được chữa lành, nhưng lại tiếp tục phải xét lại những mong đợi của mình.  May mắn thay, Thiên Chúa đặt những kẻ thừa hành của Người vào đúng thời đúng chỗ để giúp cho ông Na-a-man biết chấp nhận những thay đổi này.

         Trước hết là cô bé giúp việc đã nói cho ông Na-a-man biết ông có thể được chữa lành căn bệnh phong cùi mà ông coi như một tai họa.  Nhờ cô bé, ông mới biết quả thực tại Ít-ra-en có một vị ngôn sứ.  Khi vua xứ Ít-ra-en hoảng hốt về lời thỉnh cầu của Na-a-man, thì ngôn sứ Ê-li-sa nghe biết chuyện này liền sai người đi mời ông Na-a-man đến với mình.  Nhưng ông Na-a-man đã tưởng tượng ra trước cách vị ngôn sứ sẽ chữa trị cho mình và cách ấy không phải là trầm mình xuống một con sông nhơ bẩn.  Cảm thấy bị xúc phạm do đề nghị của Ê-li-sa dạy ông làm, ông muốn quay về nhà mà chẳng cần được chữa lành.  Một lần nữa, các tôi tớ của ông lại đóng vai kẻ thừa hành của Thiên Chúa.  Họ khuyên ông cứ thử làm như lời ngôn sứ dạy.  Kết quả là không những ông Na-a-man được chữa lành, mà ông còn nhận biết một Thiên Chúa thật nữa.

         Ông Na-a-man cho chúng ta thấy chúng ta cũng có thể đầy lòng tin lúc ban đầu, nhưng lại nhận ra mình quá giới hạn hoặc có khi còn đi lạc đường do những kinh nghiệm không tốt trong quá khứ.  Nghĩ rằng mọi sự phải xảy ra theo như chúng ta muốn, có thể khiến chúng ta mù quáng không nhận ra được điều Chúa muốn làm cho chúng ta trong lúc này.

         Nhưng rất may, Chúa có nhiều kẻ thừa hành để giúp chúng ta sửa sai kế hoạch của chúng ta.  Đó có thể là một nhân vật trong Kinh Thánh với một tình huống tương tự như của chúng ta.  Có thể là một anh hùng đức tin hôm nay mà chiến thắng của họ ảnh hưởng trên cuộc đời chúng ta.  Có thể là một người bạn khôn ngoan đang cùng chúng ta cầu nguyện vào đúng lúc, hoặc một vị linh hướng đang lắng nghe chúng ta và đưa ra những câu hỏi giúp chúng ta giải quyết được mọi bế tắc.  Kẻ thừa hành cũng có thể hiện diện qua một cuộc gặp gỡ “may mắn”, một “biến cố Chúa làm”.

         Nếu bạn đang phải đối phó với một thử thách hoặc một quyết định quan trọng, bạn hãy đặt nó trước mặt Chúa và xin Người hướng dẫn bạn.  Rồi bạn hãy mở mắt nhìn và lắng tai nghe!  Chúa đã đặt những kẻ thừa hành của Người vào đúng chỗ, sẵn sàng dẫn bạn đi theo đúng đường.

 

         “Lạy Chúa, con muốn làm mọi sự theo đường lối của Chúa chứ không theo đường lối của con.  Xin Chúa sai sứ giả đến để soi sáng đường con đi”.