Thứ Hai Tuần Thánh

Suy niệm I-sai-a 42:1-7

 

Người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.  (I-sai-a 42:1)

 

         Chúng ta bắt đầu Tuần Thánh, thời gian để chú tâm vào cuộc đau khổ và sự chết của Chúa Giê-su.  Giờ đây có thể chúng ta hoàn toàn chỉ liên hệ với những biến cố này giống như khách bàng quan, nhưng chúng ta biết mình còn hơn thế nữa.  Mỗi người chúng ta đích thân tham dự vào những biến cố của tuần lễ này là bởi Chúa Giê-su phải chịu mọi sự đau khổ vì chúng ta.

         Bài đọc thứ nhất hôm nay là một trong bốn bài ca Người Tôi Trung trong sách ngôn sứ I-sai-a.  Tuy căn tính của người Tôi Tớ là một điều bí ẩn, nhưng các Ki-tô hữu ngay từ những thế hệ đầu đã thấy trong ngài hình bóng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a.  Sứ mệnh và ngay cả đến chính con người của người Tôi Tớ này cũng có thể soi sáng rất nhiều cho chúng ta thấy Chúa Giê-su là ai và tại sao Người chịu đau khổ và chết cho chúng ta.

         Tâm điểm sứ mệnh của người Tôi Tớ là lời kêu gọi đem lại công lý cho thế giới.  Dĩ nhiên chúng ta có thể tưởng tượng ra thứ công lý này chú trọng đến việc trả thù, giận dữ và bạo lực, một thứ công lý tỉnh thức.  Nhưng đó không phải là thứ công lý của Thiên Chúa.  Công lý của Người đã phối hợp sự gan dạ và sức mạnh với sự dịu dàng và thông cảm.  Nó chú trọng chăm sóc cho những người yếu đuối và đau khổ nhất trong chúng ta.  Chúa không quan tâm bắt mỗi người chúng ta phải tính toán từng lỗi lầm, khi Người đang phục hồi cho mọi thụ tạo những gì đã mất đi do tội lỗi.  Vậy trong công lý của Chúa, chúng ta là những tù nhân được trả tự do;  chúng ta là những người mù được mở mắt;  chúng ta là những kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.  Tất cả là nhờ Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi vòng nô lệ tội lỗi.

         Vậy bạn hãy đứng ở chỗ của mình trong tấn kịch Tuần Thánh này.  Bạn không phải là khách bàng quan, nhưng là một người tham dự.  Chúa Giê-su sẽ gánh lấy tội lỗi bạn và phục hồi cho bạn danh phận làm người con yêu dấu của Chúa Cha.  Bạn hãy nắm giữ những lời của người Tôi Tớ trong tuần này.  Hãy vui mừng vì Đấng Cứu Độ của bạn hiền hậu và lo lắng chăm sóc.  Mắt Người để ý tới “những cây sậy dập nát” và “tim đèn leo lét” trong cuộc đời bạn.  Người đầy quyền năng cứu độ – dĩ nhiên là cứu độ bạn!

         Xin Chúa làm cho ơn cứu độ của Người thành câu chuyện cốt yếu không chỉ riêng cho Tuần Thánh, mà còn cho suốt cuộc đời bạn nữa!

 

         “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì ơn cứu độ Chúa đã chiến thắng cho con nhờ sự chết và sống lại của Chúa”.