Chúa Nhật tuần III mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 35:1-6,10

 

Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa.  (I-sai-a 35:2)

 

         Nghĩ về Bí tích Thánh Thể luôn gợi lên trong trí óc chúng ta một đoạn Kinh Thánh.  Có lẽ đó là câu chuyện hai môn đệ trên đường Em-mau (Lu-ca 24:13-35).  Đây là một bản tóm tắt về Thánh lễ khi nó mô tả cách thức Chúa Giê-su tăng thêm sinh lực cho hai môn đệ lúc Người giải thích Kinh Thánh cho các ông, rồi Người tỏ mình ra cho họ khi Người làm phép bánh và bẻ ra chia sẻ với họ.

         Còn câu chuyện Chúa làm cho bánh hóa ra nhiều (Gio-an 6:1-13) nữa thì sao?  Đó thực là một phép lạ tuyệt vời!  Chúa Giê-su làm phép bánh, ban cho mọi người ăn và đã làm thỏa đáng cơn đói của họ, đói phần xác cũng như đói phần hồn.

         Rồi ai có thể quên được cách thức thánh Phao-lô mô tả Thánh lễ của các Ki-tô hữu tiên khởi?  “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư?  Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể Người sao?”  (1 Cô-rin-tô 10:16).

         Trong tất cả các trường hợp vừa kể, những ai đã ăn thì đều được đánh động.  Mắt họ đều mở ra.  Họ đều thoáng nhìn thấy “ánh huy hoàng của Đức Chúa, và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta” (I-sai-a 35:2).  Rồi thoáng nhìn ấy đã khiến cho họ được vui mừng.

         Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta biết con cái Ít-ra-en sẽ vui mừng vì ơn cứu độ Thiên Chúa sẽ đem đến cho họ.  Bài đọc cũng nói đến Thiên Chúa sẽ mở mắt cho người mù và mở tai cho người điếc.  Bài đọc còn nói Người sẽ làm cho những bàn tay và đầu gối yếu ớt được mạnh mẽ.  Rồi bài đọc nói về những người thắng vượt được những hãi sợ của mình.  Sau hết bài đọc nói về một dân tộc đang phát triển như hoa nở đẹp.  Tất cả những điều bài đọc nói đến đều là để vinh quang Thiên Chúa đang được tỏ ra cho họ.

         Mỗi khi chúng ta lãnh nhận Thánh Thể thì Chúa Giê-su tỏ mình ra cho chúng ta, và đó là lý do khiến chúng ta vui mừng!  Trong mỗi Thánh lễ, Người đến để giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi.  Người đến mở mắt chúng ta để chúng ta nhận biết tình yêu và vinh quang của Người.  Người giúp chúng ta hướng mắt nhìn về phần thưởng để một ngày kia chúng ta sẽ được vào Vương quốc Người mà “cất tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu” (I-sai-a 35:10).

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con vui mừng trong sự hiện diện của Chúa.  Lạy Chúa, xin hãy đến và làm cho con được no nê Bánh Hằng Sống”.