Thứ Bảy tuần 2 Thường niên

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 22:3-16

Lễ thánh Phao-lô trở lại

 

Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?  (Công Vụ Tông Đồ 22:7)

 

         Kinh Thánh đầy những câu chuyện lạ lùng về những người thay đổi đời sống khi họ được gặp gỡ riêng tư với Thiên Chúa.  Hầu hết những người này đầu được đem đến với Chúa qua một người khác.  An-rê đưa em mình là ông Phê-rô đến gặp Chúa Giê-su.  Ông Phê-rô đã đến nhà ông Co-nê-li-ô.  Ông Sa-mu-en đã xức dầu cho Sa-un và Đa-vít.  Ông Phi-líp-phê rao giảng Tin Mừng cho một viên quan của nước Ê-thi-ô-pi-a.  Và còn nhiều người khác như thế. 

         Nhưng ông Sao-lê thì không có ai làm trung gian cả.  Chúa Giê-su đã hiện     ra một cách lạ lùng với ông trên đường đi Đa-mát.  Và đó chính là một cuộc trở lại ngoạn mục!  Thánh Phao-lô phải là bổn mạng của những cuộc trở lại quan trọng, vì câu chuyện của ngài là một trong những câu chuyện quan trọng nhất vô tiền khoáng hậu trong toàn bộ sách Kinh Thánh.

         Vậy trở lại là gì?  Trước hết và trên hết, đó là một ân sủng từ Thiên Chúa.  Người ta muốn trở lại vì Chúa Thánh Thần đã mặc khải cho tâm hồn họ biết tình yêu của Thiên Chúa, lòng thương xót và sự thánh thiện của Người.  Nhưng cũng có một chiều kích nhân loại trong việc trở lại nữa.  Việc trở lại xảy ra khi một người quyết định quay lưng đoạn tuyệt với tội lỗi và quay về với Chúa.

         Việc trở lại của thánh Phao-lô xảy ra khi ngài ý thức rằng điều trước đây ngài nghĩ là tốt, tức là việc bách hại các tín hữu của Chúa Ki-tô, thì lại thực sự là một tội lớn.  Chúa đã cho thấy rõ ràng là việc ngài bách hại các Ki-tô hữu vô tội là bách hại chính Chúa Giê-su.  Sự mặc khải ấy giục giã ngài hiến tất cả cuộc đời cho việc rao giảng Tin Mừng chính ngài đã cảm nghiệm.  Từ khi ấy, mục đích trên hết của cuộc đời Phao-lô là đưa người ta trở về với Chúa càng nhiều càng tốt.

         Nếu thánh Phao-lô ở đây hôm nay, ngài sẽ không ngần ngại hỏi chúng ta có sẵn sàng hiến thân vì Chúa Ki-tô không. Nhưng ngài không dừng lại ở đó.  Ngài còn khích lệ chúng ta hãy dự vào cuộc đua hằng ngày, sống đời thánh thiện và phục vụ Chúa (2 Ti-mô-thê 4:7).  Ngài cũng vẫn chưa dừng lại ở đó.  Ngài còn bảo chúng ta hãy đi vào thế giới và chia sẻ đức tin với mọi người chúng ta gặp.  Đó là lối sống của thánh Phao-lô, và đó cũng là lối sống Chúa muốn chúng ta sống nữa.

 

         “Lạy thánh Phao-lô, xin cầu cho chúng con.  Xin cho chúng con được trở nên giống như ngài, sống như các môn đệ làm chứng nhân cho Chúa Giê-su ở mọi nơi”.