Thứ Sáu tuần 2 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 3:13-19

 

Các ông đến với Người.  (Mác-cô 3:13)

 

         Nhà soạn nhạc Alan Jay Lerner bảo đảm với chúng ta rằng:  “Vào một ngày trời trong xanh, bạn có thể nhìn thấy vĩnh cửu”.  Từ trên đỉnh tháp Willis ở thành phố Chicago, bạn có thể nhìn xa tới năm mươi dặm.  Thế thì cũng dễ hiểu là trước khi Chúa Giê-su sai mười hai môn đệ đi, Người đã tập họp họ trên núi.  Người để họ ở một nơi cao để họ có thể thấy một viễn tượng lớn hơn, vì từ nơi cao ấy họ có thể nhìn rộng hơn và xa hơn về mọi phía.  Đó cũng là nơi rõ ràng, sáng sủa và đầy hy vọng vào những gì Chúa Cha đã dành sẵn cho tạo vật của Người.  Hiểu theo nghĩa nào đó, Người muốn họ nhìn thấy vĩnh cửu.

         Thánh Mác-cô cũng bảo chúng ta rằng Chúa Giê-su đã đặt tên cho nhóm Mười Hai.  Người đổi tên ông Si-môn thành Phê-rô và gọi Gia-cô-bê cùng với Gio-an là “các con của sấm sét” (Mác-cô 3:17).  Người biết các ông rất rõ và Người biểu lộ sự hiểu biết này qua việc đặt những tên mới cho họ.

         Tuy nhiên đó mới chỉ là khởi đầu.  Ông Phê-rô vẫn còn vấp ngã vào giờ khắc quan trọng.  Ông Gia-cô-bê và Gio-an thì vẫn lớn lối về sự vĩ đại nhất của họ.  Không sao.  Chúa Giê-su đã hiểu biết họ sâu xa trên cả thời gian.

         Chúa Giê-su cũng biết bạn rất rõ.  Người luôn ở trên núi, nhìn xa trông rộn hơn chúng ta.  Người nhìn thấy rõ ràng và sâu xa trong đời sống bạn và hiểu rõ về bạn còn hơn chính bạn thấy mình hiện thời.  Người nhìn vào con người của bạn mà Cha Người đã dựng nên và muốn bạn phải trở thành.  Người không bị ám ảnh bởi con người hiện tại của bạn giống như Người đã không cảm thấy nản lòng khi sai các môn đệ đi.  Chúa Giê-su nhìn thấy một viễn tượng to lớn hơn.  Đức tin của Người vào kế hoạch Chúa Cha dành cho bạn là đức tin không lay chuyển nổi.

         Tuyệt vời nhất, đó là Chúa Giê-su cho bạn cơ hội để có và biết được viễn tượng mới.  Khi bạn cầu nguyện và suy niệm Kinh Thánh, bạn hãy suy nghĩ về điều hình như Chúa đang thực hiện nơi cuộc đời bạn.  Người đang triệu gọi bạn để trở thành và để thi hành một điều gì đó.  Bạn hãy viết xuống điều mình suy nghĩ.  Bạn hãy xin Người cho bạn thấy nhiều hơn về điều này.  Người muốn bạn nhìn thấy rõ hơn, xa hơn và nhiều hơn, để bạn cũng có thể chia sẻ viễn tượng này với những người chung quanh.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa mở rộng thêm viễn tượng của con hôm nay.  Xin Chúa đưa con đến một nơi con có thể nhìn thấy rõ Chúa đang kêu gọi con phải trở thành con người như thế nào”.