Thứ Bảy tuần 5 Thường niên

Suy niệm 1 Vua 12:26-32; 13:33-34

 

Vua Gia-róp-ham nghĩ bụng rằng:  “Vương quốc sẽ lại về nhà Đa-vít mất thôi!”… và họ sẽ giết ta”.  (1 Vua 12:26,27)

 

         Chúng ta biết Chúa có thể làm những điều kỳ diệu.  Tuy nhiên thường khi Thiên Chúa hứa một điều gì đó và chúng ta thấy điều ấy sắp đến, thì chúng ta liền bắt đầu nghi ngờ, hoặc lo lắng hơn.  Cũng như ông Phê-rô đi trên mặt nước, chúng ta quên bẵng không hướng mắt nhìn vào Chúa Giê-su và thay vào đó cứ chú ý đến sóng gió mà thôi.

         Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ông Gia-róp-ham thấy mình ở trong hoàn cảnh tương tự.  Ở cuối chương trước sách 1 Vua, Thiên Chúa đã hứa sẽ làm cho Gia-róp-ham nên giống như vua Đa-vít, thiết lập một triều đại cho ông trên đất nước Ít-ra-en.  Thật là một hành động bất ngờ đối với một viên chức của vua Sa-lô-môn:  Thiên Chúa đã chọn Gia-róp-ham kế vị chủ của ông!  Sau khi ông bỏ trốn sang Ai-cập và vua Sa-lô-môn băng hà, Gia-róp-ham thực sự trở về Ít-ra-en và được lập lên làm vua, như lời Chúa đã hứa.

Nhưng cũng chính ở đây xáo trộn bắt đầu.  Với sự kiện Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem và chính thành Giê-ru-sa-lem đang bị Rơ-kháp-am kiểm soát, Gia-róp-ham bắt đầu sợ rằng mối liên hệ giữa dân chúng với Đền Thờ sẽ có thể là nguyên nhân khiến ông mất đi vương quốc của mình.  Điều này dĩ nhiên là vô lý, vì chính Chúa đã ban vương quốc cho Gia-róp-ham trước kia rồi.  Tuy nhiên ông ta lại quyết định mình cần phải nắm trong tay mọi sự thay vì chờ đợi Chúa thực hiện lời hứa.  Cho nên hậu quả thật là tai hại.

Bạn hãy xét những lời hứa bạn đã nhận được từ nơi Chúa, chắc chắn đó là lời hứa ban ơn tha thứ, ban hạnh phúc thiên đàng, ban sự sống mới trong Chúa Ki-tô.  Cũng có thể là bạn tín thác Người vì Người đã giúp bạn trong hôn nhân của bạn, hoặc trong những mối tương quan gia đình, hoặc trong tình trạng công việc sở làm của bạn.  Trong tất cả những tình huống này, Chúa có một kế hoạch dài hạn cho bạn, nhưng lại đòi bạn phải chờ đợi Người.  Chờ đợi mang tới nghi ngờ và có thể làm chúng ta sợ hãi, rồi chờ đợi còn cám dỗ chúng ta cố giải quyết mọi việc theo cách riêng của mình.

Gia-róp-ham đã không trở lại với Chúa cùng với những sợ hãi và nghi ngờ của ông.  Vậy bạn đừng mắc vào sai lầm tương tự nhé!  Chúa đứng đó, sẵn sàng củng cố bạn qua đức trung tín của Người, để bạn có thể tiếp tục tín thác rằng Người sẽ thực hiện lời hứa hết sức tốt đẹp.  Vậy bạn hãy đến với Người và để cho Người canh tân bạn trong hành trình tín thác và hy vọng.

 

“Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin và can đảm để chờ đợi Chúa, vì mọi điều kỳ diệu Chúa đã hứa sẽ thực hiện”.