Thứ Hai tuần 11 Thường niên

Suy niệm 1 Vua 21:1-16

 

Vua A-kháp trở về nhà, buồn rầu và bực bội.  (1 Vua 21:4)

 

         Các giới hạn là một phần thuộc về cuộc sống chúng ta.  Các trò chơi chỉ thành công nếu mọi người đều theo luật lệ.  Xáo trộn sẽ lan tràn trong một xã hội không luật lệ.  Nhưng làm sao bạn thấy được những giới hạn trong đời sống bạn?  Người ta bị cám dỗ coi những giới hạn như là những tư thế bất lợi, giống như những giới hạn tự do khiến chúng ta không thể làm điều mình muốn.  Nhưng bài đọc hôm nay cho thấy điều gì sẽ xảy ra nếu không có những giới hạn.

         A-kháp, vua Ít-ra-en, muốn có vườn nho thuộc về ông Na-vốt.  Nhưng Luật Mô-sê xác định rằng Thiên Chúa đã ban đất cho dân Ít-ra-en và nếu là gia sản thuộc tổ tiên thì không được bán đi.  Do đó gia đình nào bán gia sản ấy đi sẽ bị loại ra khỏi giao ước.  Tóm lại, đó là phần đất Thiên Chúa đã hứa cho Áp-ra-ham và con cháu ông đến muôn đời.  Đó là một dấu hiệu bề ngoài nói lên giao ước của họ với Người, một chứng cớ tích cực cho thấy họ là dân được Người tuyển chọn và yêu thương.  Nhưng vua A-kháp đã không thấy như vậy.  Ông chỉ thấy là rất thuận lợi nếu lấy được vườn nho ấy, vì nó nằm sát cạnh vườn rau của ông.

         Vì ông Na-vốt không đành lòng bán thửa đất, nên vua A-kháp đã bước đi với nét mặt buồn rầu.  Hoàng hậu I-de-ven nhắc A-kháp rằng ông là vua;  ông có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.  Rồi để chứng tỏ lời nói của bà, bà đã tự tiện hành động và âm mưu giết Na-vốt.

         Có hai điểm chính trong bài đọc hôm nay:  Thứ nhất, thật là điều dễ dàng khi người ta có thể đối phó với những giới hạn theo cách của A-kháp và I-de-ven!  Hễ không thể có được những gì chúng ta muốn là chúng ta sẽ buồn rầu.  Nếu chúng ta coi thường những giới hạn, chúng ta sẽ làm càn.  Thứ hai, đối phó với những giới hạn giống như ông Na-vốt đã hành động quả thực là một thử thách!  Ông có thể có được thật nhiều tiền do vua A-kháp đổi chác.  Ông có thể nghi ngờ là việc mình từ chối không bán sẽ làm cho bà hoàng hậu nổi giận.  Nhưng ông cũng biết Thiên Chúa truyền phải giữ điều gì và ông sống chân thực.

         Na-vốt đã tôn trọng những giới hạn Thiên Chúa đã đặt ra cho dân Người, và ông đã phải trả giá cho sự tôn trọng ấy bằng chính mạng sống của mình.  Có lẽ chúng ta không phải chết tử đạo vì đức tin của mình, nhưng mỗi ngày đều mang lại cho chúng ta những cơ hội để “chết” đi con người mình, hầu Chúa Ki-tô có thể sống trong chúng ta.  Chúng ta hãy tin tưởng nơi Người.  Chúng ta hãy nắm giữ những giới hạn Người ban cho chúng ta, coi như đó là những che chở giúp cho chúng ta được sống!

 

         “Lạy Chúa, con tin Chúa.  Xin Chúa đưa con đến gần Chúa qua những giới hạn trong cuộc đời con”.