Thứ Hai tuần 13 Thường niên

Suy niệm A-mốt 2:6-10,13-16

Lễ các thánh tử đạo tiên khởi của giáo hội Rô-ma

 

Hãy coi chừng.  (A-mốt 2:13)

 

         Sắp tận thế!  Chúng ta đều đã thấy những bảng hoạt họa vẽ một nhân vật râu xồm, quần áo rách rưới, cầm tấm biển đề chữ:  “Ngày tận thế sắp đến rồi!”  Vậy bạn hãy đoán thử xem điều gì?  Nhân vật hoạt họa ấy đúng một phần.  Sẽ đến lúc Chúa Giê-su trở lại để phán xét mọi người và đưa vào vương quốc Người hết thảy những ai nhờ có lòng tin và đức mến mà được cứu độ.  Chính Chúa Giê-su cũng nói về điều này khi Người bảo Người sẽ đến để tách “chiên ra khỏi dê” (Mát-thêu 25:32).

         Tại Ít-ra-en vào thế kỷ 8 trước công nguyên, ngôn sứ A-mốt xuất hiện, kêu gọi người ta hãy trở về với Chúa nhờ việc sám hối và những hành vi công chính.  Tại sao Chúa đã gọi ngài?  Là vì tội lỗi.  Vương quốc Ít-ra-en miền bắc đã trở nên phồn thịnh, tuy nhiên cho dù sự giàu có phát triển, nhưng bất công cũng lan tràn.  Người nghèo càng nghèo hơn, trong khi kẻ giàu vẫn giàu thêm và không màng chi đến lời kêu gọi của Thiên Chúa hãy chăm sóc người thiếu thốn và bị bỏ rơi.  Đang khi sự trong sạch, khiêm nhượng và lòng tin cậy thoái hóa thì việc thờ ngẫu tượng lại nổi lên.  Chúa đã sai A-mốt đến cảnh báo dân chúng rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình.  Ngài khuyên họ hãy bước ra khỏi nanh vuốt tội lỗi và hãy sốt sắng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa.

         Từ đời này qua đời kia, Chúa đã kêu gọi dân Người trở về với Người trong tình yêu nồng nàn Người đã tỏ ra với Ít-ra-en xưa kia.  Như một người Cha công chính, đôi khi Người phải thẳng tay sửa trị chúng ta.  Rồi cũng như một người Cha yêu thương, Người hằng nương tay, hy vọng chúng ta sẽ quay về với Người mà thống hối.

         Hầu hết chúng ta đều rùng mình khi nghĩ đến Thiên Chúa hạch hỏi tội lỗi chúng ta, nhưng với xác tín chúng ta phải biết rằng Chúa luôn hứa sẽ đến tha thứ và cứu độ chúng ta.  Người không khi nào cho chúng ta thấy tội lỗi mình vì muốn lên án chúng ta hoặc hủy diệt chúng ta.  Không, nhưng Ngươì muốn biến đổi chúng ta nên giống hình ảnh Chúa Ki-tô.  Sự thật đơn giản là chúng ta không thể tự cứu mình, cũng như dân Ít-ra-en xưa đã không thể. Chúng ta cần Người sửa đổi và cần ân sủng của Người để chúng ta thay đổi.  Cho nên bạn đừng xua đuổi những xác tín của Chúa Thánh Thần.  Trái lại, hãy cầu xin Người chữa lành và thay đổi bạn.

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã yêu thương sửa dạy con và để Chúa Thánh Thần thanh tẩy con.  Xin Cha giúp con chấp nhận tất cả những điều Cha làm để biến con thành một tạo vật mới”.